Formandsberetningen 2016

Den politiske situation

D. 3. juni 2016 indgik regeringen et bredt forlig om en ny gymnasiereform med Socialdemokraterne, SF, Det radikale venstre, Det konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti. Blandt de mere bemærkelsesværdige ændringer er en kraftig indskrænkning i udbuddet af studieretninger, (der udbydes nu kun 18 forskellige studieretninger), afskaffelse af AT, et grundforløb, der forkortes til tre måneder, mulighed for at bruge et c-niveau fag i SRP samt mundtligt forsvar af SRP. Desuden skal der nu gives en medtællende karakter i AP og NV. Aftalen kan i sin helhed læses på Undervisningsministeriets hjemmeside. For de klassiske fag har aftalen været rimelig god. I almen sprogforståelse skal der være mindst 20 latintimer, og latin c kan i de sproglige studieretninger kompensere for et naturvidenskabeligt fag på c-niveau. Elever med fire sprog (fx klassikere) fritages både for et naturvidenskabeligt fag på c-niveau og kan nøjes med matematik på c-niveau. Både oldtidskundskab og latin c får nu mulighed for at være med i SRP. Desværre er oldtidskundskab ikke længere et obligatorisk fag på de private skoler. Bestyrelsen vil nøje følge udviklingen her.

Fagene

For alle de klassiske fags vedkommende, latin, græsk, oldtidskundskab, kan siges, at vi i bestyrelsen venter på nye læreplaner, der på nuværende tidspunkt er under udarbejdelse og som vil justere indholdet af fagene.

Latin og græsk A

Latin A og Græsk A udbydes i en klassisk sproglig studieretning og ligner modellen i den tidligere reform. På landsbasis har ca. 15 skoler i landet udbudt den klassisk sproglige studieretning, og af dem opretter langt de fleste klassikerhold hvert år. Hertil kommer et par skoler, der enten udbyder Latin A i en studieretning eller som 2. fremmedsprog. Dette tal har vist sig at være forholdsvis stabilt. Det viser, at der er interesse for de antikke sprog blandt eleverne og velvillighed på skolerne til at udbyde dem. Det er bestyrelsens vurdering, at det afgørende i denne sammenhæng er nogle engagerede klassikerlærere, der både kan motivere eleverne og komme til forståelse med ledelsen om at udbyde studieretningen. De enkelte skolers traditioner kan også siges at være ret afgørende i denne sammenhæng, eftersom mange skoler bevarede studieretningen efter den tidligere reform i 2005, mens andre skoler ikke havde A-hold før denne reform, men har det nu.

Latin B og C

I den nye reform har latin c fået gode vilkår, og der er derfor grund til at tro, at antallet af latin C-hold vil stige i landet. I den nuværende reform har antallet af latin-b hold været meget få, men det er muligt, at den nye reform vil give b-hold bedre vilkår. Vi har i bestyrelsen ingen præcise tal for antal af latin c-hold.

Man skal være meget opmærksom på, at der er kommet en ny efteruddannelse i latin formet som et samarbejde mellem Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Uddannelsen er særlig rettet mod lærere i oldtidskundskab, der kan få overført visse fag fra deres oldtidskundskabsuddannelse til latinuddannelsen og dermed spare tid. Uddannelsen har bl.a. til formål at uddanne lærere, der kan varetage undervisningen i AP-latin og Latin C, og det bliver der sandsynligvis brug for med det øgede fokus på latin i den nye reform.

Latin i Almen Sprogforståelse

I den nye reform er der 20 obligatoriske latintimer i almen sprogforståelse. Det er derfor stadig bestyrelsens indtryk, at latindelen af Almen sprogforståelse trives godt og vækker interesse for faget latin og sprog generelt hos eleverne. Latin har spillet en usammenlignelig rolle for sprogene i Europa, og det er spændende og meningsfuldt for eleverne at opdage dette. Det ses tydeligt i antallet af Latin C-hold, der stadig er pænt, og af det forholdsvis stabile antal af klassisk sproglige studieretninger. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtige disse latintimerne i AP er for de klassiske fag i gymnasiet, og det er derfor også vigtigt, at latinkompetencen er til stede på skolerne.

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et populært fag med ofte interesserede elever som i de andre klassiske fag i gymnasiet. Oldtidskundskab er enestående forstået på den måde, at alle elever her er i kontakt med den antikke verden og dens indflydelse på eftertiden i et helt år. Mange kulturelle sammenhænge går op for eleverne i løbet af dette år, og der er mange dygtige lærere til at formidle faget med nye spændende arbejdsformer.

Man skal selvfølgelig være opmærksom på, at oldtidskundskab nu kan indgå i SRP.

Bestyrelsen

Klassikerforeningens bestyrelse har i 2016 bestået af (i alf. rækkefølge): Rasmus Gottschalck (formand), George Hinge, Katri Bügel Jørgensen (næstformand), Sofie Ege Lauridsen (kasserer), Christel Tvedegaard Lund, Lasse Pedersen, Mette Lindemann Pedersen.

Fagkonsulent

Anne Bisgaard Vase fra Odder Gymnasium er fagkonsulent i de klassiske fag. Vi er selvfølgelig glade for at arbejde sammen med Anne.

Hjemmesider og Facebook-gruppen

Klassikerforeningen.dk fungerer som bestyrelsens digitale platform til løbende at videregive information til foreningens medlemmer og andre interesserede om foreningens aktiviteter såsom konkurrencer, efteruddannelse og udviklingsprojekter. Klassikerforeningen har også en Facebook-gruppe, hvis medlemstal i skrivende stund (nov. 2016) er på 500 medlemmer. Gruppen administreres af medlemmer af bestyrelsen. Derudover har foreningen hjemmesiden Antikken.nu, der fungerer som en portal for elever fra både grundskolen og gymnasiet. For at siden kan fungere som en sådan portal, er der fortsat brug for at arbejde på, at den bliver ajourført og udviklet, og det er fortsat bestyrelsens intention, at Antikken.nu skal have en kraftig opdatering, bl.a. for at den kan formidle nogle af de fine elevproduktioner, deltagere i konkurrencen i oldtidskundskab leverer.

EMU

EMU-redaktør for de klassiske fag, Chresteria Neutzsky-Wulff, udsender en række nyhedsbreve, der indeholder information fra foreningen og andre fagligt relevante nyheder om de klassiske fag. Der er omkring 300 abonnenter af nyhedsbrevet, og man kan melde sig til nyhedsbrevet ved at sende en mail til chresteria@chresteria.dk. Desuden er Elisabeth Nedergaard EMU-redaktør for Almen Sprogforståelse. Vi er i bestyrelsen selvfølgelig glade for Chresteria og Elisabeths arbejde.

Ny EMU betyder at nyhedsbreve oftere bliver sendt ud, så man ved at være tilmeldt let kan få adgang til information om nye aktiviteter for de klassiske fag.

Logos

Foreningens medlemsblad er selvfølgelig Logos. Bladet udkommer tre gange om året, én gang i efteråret og to gange i foråret. Bladet er fortsat meget flot og læseværdigt, og vi er selvfølgelig stolte af det. Tak til redaktionen for det prisværdige arbejde. Logos spiller en meget vigtig rolle for kommunikationen og den faglige formidling mellem medlemmerne, for vores fags udvikling og den faglige inspiration rundt omkring på de institutioner, skoler osv. der modtager bladet.

Hans Gregersen er ansvarshavende redaktør, den øvrige redaktion består i skrivende stund af (alf.) Anja Czepluch, Allan Uhre Hansen, Line Overmark Juul, Bo Larsen og Pernille Borch Petersen.

Klassikerforeningens Kildehæfter

Klassikerforeningens Kildehæfters redaktion planlægger, at der overvejende udkommer 1-2 hæfter om året. Der er i skrivende stund to hæfter på vej, dels et hæfte med en oversættelse af Senecas Medea af Lasse Pedersen samt perspektivtekster, dels et hæfte om græske historikere af Lisa Hau. De forventes at udkomme i begyndelsen af 2017. Det er desuden en glædelig nyhed, at Jensen og Goldschmidt latinordbogen er på vej i digital udgave i et samarbejde mellem Gyldendal og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, sådan at værket vil kunne indgå som en del af Ordnet.dk. Det vil forhåbentligt være muligt, at overførslen er færdig inden sommereksamen 2017.

I bestyrelsen er vi meget glade og stolte over, at foreningen kan udsende disse hæfter, der udgør en vigtig del af foreningens aktiviteter og en betydningsfuld udvikling af fagene. Vi glæder os til de næste hæfter.

Kildehæfterne har deres egen hjemmeside: http://www.kildehaefter.dk/

Kildehæfters redaktion består af Jonas Chr. Iuul (ansv.), Helle Gjellerup, Lise Lysholt Hansen, Thomas Haunstrup, Margit Kiil Jørgensen. Alle takkes selvfølgelig varmt for deres store arbejde med Kildehæfterne.

Lokalformænd

I 2015 har lokalformændene været:

Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole; Sine Torp Flarup fra Nr. Sundby Gymnasium
Midtjylland: Andreas Hjort Møller, Herning Gymnasium; Knud Rygaard, Århus Statsgymnasium
Sønderjylland: Tine Tronier Jakobsen, Kolding Gymnasium, og Pia Schmidt Lorentzen, Munkensdam Gymnasium
Fyn: Susanne Behrens og Christine Bergfeld, Odense Katedralskole
Sjælland og Bornholm: Marie Louise Sørensen, Christianshavns Gymnasium.

Euroclassica

Euroclassica er en forening for de europæiske klassikerforeninger, og foreningens formål er, at søsterforeningerne kan udveksle erfaringer og synspunkter. Det årlige Euroclassica-møde blev i år afholdt i Athen i august i anledning af Euroclassicas 25-års jubilæum. Klassikerforeningen var repræsenteret af Mette Lindemann og Rasmus Gottschalck. I løbet af konferencen blev der holdt inspirationsoplæg om forskellige aspekter af det antikke Athen suppleret af en opførelse af scener fra Antigone. Næste års konference afholdes i Holland.

Euroclassica udarbejder en årlig konkurrence i latin og græsk, som alle medlemslande inviteres til at deltage i. Det er ganske uformelt, og eleverne konkurrerer ikke mod hinanden. Konkurrencen går ud på at besvare et antal spørgsmål om en latinsk eller græsk tekst, og man opnår derved et antal point, som læreren tæller sammen efter et givet pointsystem. Eleverne kan opnå guld-, sølv eller bronzemedaljer (i form af diplomer), som læreren får tilsendt af Euroclassica og printer ud og herefter giver til eleverne efter opnået antal point. Konkurrencen er kun for sjov og for at gøre eleverne glade, når de vinder medaljer.

Udviklingsprojekter

Klassikerforeningen har for året 2016 fået bevilget midler til to nye udviklingsprojekter, ét om klasserumsledelse i oldtidskundskab, ét om overgangen fra konstrueret til original tekst i latin og græsk. De to projekter forventes afsluttet i løbet af 2016. Man kan læse mere om dem på Klassikerforeningens hjemmeside. Desuden har foreningen søgt om midler til to nye udviklingsprojekter i forbindelse med udviklingen af reformen. De to projekter, der er søgt om, omhandler sproglige og globale kompetencer i latin C samt digitale kompetencer i de klassiske fag.

Ved lokalmøderne i foråret 2016 blev de afsluttede udviklingsprojekter om arbejdsformer og talentudvikling i oldtidskundskab formidlet.

Konkurrencer

Der er i skoleåret 2015-16 afholdt nationale konkurrencer i latin, latinske indskrifter og oldtidskundskab. Konkurrencen i oldtidskundskab var for elever med oldtidskundskab og græsk, og emnet for konkurrencen var ”Antikkens helte og heltinder”. Tine Juel Simonsen, Nanna Elkjær Olsen og Niels Bendixen Green havde stillet opgaven og udgjorde bedømmelsesudvalget for konkurrencen. Førstepladsen fik Emma Blandford og Anna Hinge fra Frederiksberg Gymnasium. De havde skrevet et essay med titlen ”Den ekstreme feminist – analyse og fortolkning af Euripides’ Medea”. Andenpladsen gik til Cecilie Riis Solberg og Rikke Bertram fra Svendborg Gymnasium og HF. De vandt med deres video om Sofokles’ Antigone. Besvarelserne kan læses/ses på foreningens hjemmeside og EMU.

Latinkonkurrencen for elever med latin på A-niveau blev vundet af Jakob Godsk Nielsen fra Ribe Katedralskole, og Amalie Dræby Jensen fra Randers Statsskole vandt konkurrencen for elever med latin på C-niveau. Bedømmelsesudvalget i latinkonkurrencen bestod igen i år af Inger Kluge og Bent Christensen.

Som noget nyt havde foreningen udskrevet en konkurrence i latinske indskrifter, og den blev vundet af Lucas Aagaard Rasmussen fra Herning Gymnasium.

Alle konkurrencevindere blev fejret ved en ceremoni i festsalen på Ny Carlsberg Glyptotek d. 23. april 2016. Opgavestillerne, dommerne og Glyptoteket skal alle have stor tak for deres arbejde med konkurrencerne. Konkurrencerne i latin blev støttet af Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond, og konkurrencen i oldtidskundskab blev støttet af Klassikerfonden.

Formålet med konkurrencerne er at give eleverne mulighed for fordybelse i fagene og for at konkurrere med elever på andre skoler. Det er glædeligt, at så mange elever har deltaget i konkurrencerne, og at de afføder positiv opmærksomhed om de klassiske fag på skolerne.

For skoleåret 2016-17 er der ligeledes annonceret konkurrencer i oldtidskundskab og latin samt latinske indskrifter. Konkurrencen i oldtidskundskab for 2016-17 handler om ”Antikkens idealer”. Der er frist for indsendelse af bidrag til konkurrencen i oldtidskundskab den 1. marts 2017, og der er som tidligere år mulighed for at deltage med enten en skriftlig tekst eller en multimedieproduktion. Latinkonkurrencen udgøres som sidste år af en bunden skriftlig opgave. Konkurrencen afholdes på skolerne tirsdag d. 7. februar 2017. Skolerne kan tilmelde sig konkurrencen frem til d. 20. januar 2017. Indskriftkonkurrencen afholdes for anden gang i dette skoleår, og den er henvendt til elever med latin på A-niveau. Besvarelsen kan ske på to måder, enten på skrift eller som en multimedieproduktion.

Præmieoverrækkelse vil finde sted i april. Man kan læse mere om konkurrencer på foreningens hjemmeside. Konkurrencerne annonceres på Klassikerforeningens hjemmeside, Facebook, på EMU og i Logos.

Økonomi

Foreningens økonomi er sund og stabil. Bogholderiet varetages fortsat af Jane Nielsen i Dansklærerforeningens Hus, hvortil henvendelser om kontingent, adresseændringer og lignende skal rettes fremover: jni@dansklf.dk

Klassikerfonden

Klassikerfonden har sammen med Ny Carlsberg Glyptotek stået for præmier til vindere af konkurrencerne i oldtidskundskab.

Efteruddannelse

Den 9-10. september 2016 blev det traditionelle Hald-kursus afholdt på Haraldskær. Der var oplæg ved Kirsten Marie Øveraas om oversættelse og af Marcel Lysgaard Lech om oversættelse af Medea, samt Martin Kvist Petersen om latin C.

Som et nyt tiltag inden for efteruddannelse var der arrangeret en foredragsrække om læsninger i romersk litteratur. Foredragene foregik hver måned i København i efteråret 2015 og foråret 2016. En lignende foredragsrække finder sted i dette skoleår i Aarhus.

Der er desuden afholdt lokalkurser i flere regioner, hvor deltagere i foreningens udviklingsprojekter formidlede deres arbejde. Foreningens medlemmer opfordres til at deltage i lokalkurserne, hvor repræsentanter fra bestyrelsen samt fagkonsulenten typisk vil være til stede. Det er en god anledning til at møde kolleger fra andre skoler og diskutere fagenes udvikling.

Samarbejde med andre organisationer

Klassikerforeningen har kontakt med en række organisationer. I Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS) holdes kontakten med GL og de øvrige faglige foreninger, og i Gymsprog arbejdes mere specifikt sammen med gymnasiets sprogfag. Der har været afholdt møder i begge organisationer.

Klassikerforeningen er også repræsenteret i det faglige forum for de klassiske fag, hvor der afholdes møder to gange årligt. Internationalt er foreningen medlem af Euroclassica, hvis årlige konference som ovenfor nævnt blev afholdt i Athen i år.

Klassikerforeningen har derudover kontakt med Filologisk-historisk samfund, Latinlærerforeningen, Afstøbningssamlingens Venner, Antikkens Venner, Klassikernes Rejseforening, Klassisk Arkæologisk forening og studenterforeningerne på universiteterne.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.