Formandsberetningen 2015

Den politiske situation

Den politiske situation er sådan, at vi igen i år venter på et gymnasieudspil fra regeringen, eftersom det sidste udspil blev bremset af valget. Vi ved endnu ikke, hvad udspillet kommer til at indeholde, men der er grund til at tro, at det nok vil ligne den tidligere regerings: Udbuddet af studieretninger skal indskrænkes, flere skal have obligatorisk matematik på b-niveau, dog forhåbentligt med kompensation for elever med mange sprog, og måske vil man omstrukturere skoleåret lidt for at give mere plads til undervisning. Det er dog altsammen formodninger. Vi ved endnu intet, heller ikke om det nok så omtalte adgangskrav til gymnasiet.

Fagene

Latin og græsk A

Ca. 15 skoler i landet udbyder den klassisk sproglige studieretning, og af dem opretter langt de fleste klassikerhold hvert år. Hertil kommer et par skoler, der udbyder Latin A i en studieretning eller som 2. fremmedsprog. Dette tal har vist sig at være forholdsvis stabilt. Det viser, at der er interesse for de antikke sprog blandt eleverne og velvillighed på skolerne til at udbyde dem. Det er bestyrelsens vurdering, at det afgørende i denne sammenhæng er nogle engagerede klassikerlærere, der både kan motivere eleverne og komme til forståelse med ledelsen om at udbyde studieretningen. De enkelte skolers traditioner kan også siges at være ret afgørende i denne sammenhæng, eftersom mange skoler har bevaret studieretningen efter reformen, mens andre skoler ikke havde A-hold før reformen, men har det nu.

Latin B og C

Vi har i bestyrelsen ingen tal for antal af hold med Latin B. I skoleåret 2014-15 kunne man i lectio optælle i alt 38 Latin C-hold fordelt på 33 af landets gymnasier (506 elever). Det skal tages i betragtning at tallet ikke er dækkende, fordi en del skoler ikke bruger lectio, og det samlede tal for 2014-15 er derfor højere, end det vi har kunnet optælle i lectio. Tallet er faldet i forhold til sidste år, hvilket ganske givet skyldes, at man ikke længere mærker effekten af den tidligere regel om, at elever med tre fremmedsprog fik dispensation fra det ellers obligatoriske naturvidenskab B. Regelen om, at matematik B gælder som naturvidenskab B er dog ikke kun gået ud over antallet af Latin C-hold, men også naturvidenskabelige B-hold. Der er derfor grund til at tro, at man i et kommende gymnasieudspil vil forsøge at ændre på dette.

Man skal være meget opmærksom på, at der er kommet en ny efteruddannelse i latin formet som et samarbejde mellem Københavns Universitet og på Aarhus Universitet. Uddannelsen er særlig rettet mod lærere i oldtidskundskab, der kan få overført visse fag fra deres oldtidskundskabsuddannelse til latinuddannelsen og dermed spare tid. Uddannelsen har bl.a til formål at uddanne lærere, der kan varetage undervisningen i AP-latin og Latin C

Latin i Almen Sprogforståelse

Det er bestyrelsens indtryk, at latindelen af Almen sprogforståelse trives godt og vækker interesse for faget latin hos eleverne. Latin har spillet en usammenlignelig rolle for sprogene i Europa, og det er spændende og meningsfuldt for eleverne at opdage dette. Det ses tydeligt i antallet af Latin C-hold, der stadig er pænt, og af det forholdsvis stabile antal af klassisk sproglige studieretninger. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtige disse latintimerne i AP er for de klassiske fag i gymnasiet, og det er derfor også vigtigt, at latinkompetencen er til stede på skolerne.

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et populært fag med ofte interesserede elever som i de andre klassiske fag i gymnasiet. Oldtidskundskab er enestående forstået på den måde, at alle elever her er i kontakt med den antikke verden og dens indflydelse på eftertiden i et helt år. Mange kulturelle sammenhænge går op for eleverne i løbet af dette år, og der er mange dygtige lærere til at formidle faget med nye spændende arbejdsformer.

For få elever bruger dog oldtidskundskab til AT-eksamen, og der ligger derfor en opgave i at forklare eleverne, at der med oldtidskundskab er en god mulighed for et meningsfuldt AT-projekt. Oldtidskundskab er i kraft af sin kulturelle bredde et fag, der meget nemt arbejder sammen med gymnasiets øvrige fag, og det er værd at minde eleverne om, både i løbet af året og når AT-emnet er blevet offentliggjort.

Bestyrelsen

Klassikerforeningens bestyrelse har i 2015 bestået af (i alf. rækkefølge): Rasmus Gottschalck , George Hinge, Katri Bügel Jørgensen, Sofie Ege Lauridsen, Christel Tvedegaard Lund, Lasse Pedersen, Mette Lindemann Pedersen,

Ved bestyrelsesmødet d. 9. januar 2015 konstituerede bestyrelsen sig med Rasmus Gottschalck som formand, Katri Bügel Jørgensen som næstformand og Sophie Ege Lauridsen som kasserer. Jesper Thomsen Lemke, tidligere kasserer, er trådt ud og er blevet erstattet af Lasse Pedersen fra Silkeborg Gymnasium. Vi glæder os til at arbejde sammen med Lasse. Bestyrelsen takker desuden Jesper for igennem en lang årrække at have leveret et stort stykke arbejde for foreningen, både som kasserer og bestyrelsesmedlem.

Fagkonsulent

Vi har fået en ny fagkonsulent i de klassiske fag, nemlig Anne Bisgaard Vase fra Odder Gymnasium, der afløser den tidligere fagkonsulent Jens Refslund Poulsen, der er blevet fuldtidsansat i undervisningsministeret. Vi glæder os selvfølgelig til at arbejde sammen med Anne og ønsker Jens held og lykke i det nye job.

Hjemmesider

Klassikerforeningen.dk fungerer som bestyrelsens digitale platform til løbende at videregive information til foreningens medlemmer og andre interesserede om foreningens aktiviteter såsom konkurrencer, efteruddannelse og udviklingsprojekter. Mette Lindemann Pedersen står for at opdatere og udvide sidens indhold med smagsprøver fra foreningens medlemsblad, information om igangværende og afsluttede udviklingsprojekter, samt en ’sidste nyt’ funktion. Klassikerforeningen har også en Facebook-gruppe, hvis medlemstal i skrivende stund (nov. 2015) er på 443 medlemmer. Gruppen administreres af medlemmer af bestyrelsen. Derudover har foreningen hjemmesiden Antikken.nu, der fungerer som en portal for elever fra både grundskolen og gymnasiet. For at siden kan fungere som en sådan portal, er der fortsat brug for at arbejde på, at den bliver ajourført og udviklet.

EMU

EMU-redaktør for de klassiske fag, Chresteria Neutzsky-Wulff, udsender en række nyhedsbreve, der indeholder information fra foreningen og andre fagligt relevante nyheder om de klassiske fag. Der er omkring 300 abonnenter af nyhedsbrevet, og man kan melde sig til nyhedsbrevet ved at sende en mail til chresteria@chresteria.dk. Desuden er Elisabeth Nedergaard EMU-redaktør for Almen Sprogforståelse. Vi er i bestyrelsen selvfølgelig glade for Chresteria og Elisabeths arbejde.

Overgangen til Ny EMU er endnu ikke afsluttet, da overførselsprocessen er ret besværlig. Ny EMU betyder at nyhedsbreve oftere bliver sendt ud, så man ved at være tilmeldt let kan få adgang til information om nye aktiviteter for de klassiske fag.

Logos

Foreningens medlemsblad er Logos. Bladet udkom tidligere fire gange om året, men udkommer nu kun tre gange af økonomiske hensyn, én gang i efteråret, og to gange i foråret. Bladet er altid meget flot og læseværdigt, og vi er meget stolte af det. Tak til redaktionen for det prisværdige arbejde. Logos spiller en meget vigtig rolle for kommunikationen og den faglige formidling mellem medlemmerne, for vores fags udvikling og den faglige inspiration rundt omkring på de institutioner, skoler osv. der modtager bladet.

Hans Gregersen er ansvarshavende redaktør, den øvrige redaktion består i skrivende stund af (alf.) Anja Czepluch, Allan Uhre Hansen, Line Overmark Juul, Bo Larsen og Pernille Borch Petersen. Anja Czepluch er indtrådt i redaktionen i stedet for Kai Verner Nielsen, der er trådt ud af redaktionen. Ligeledes er Daisy Nørtoft Jensen udtrådt af redaktionen. Vi vil selvfølgelig gerne takke både Kai Verner og Daisy for deres store arbejde, og naturligvis takkes hele redaktionen for at give os et så flot fagblad.

Klassikerforeningens Kildehæfter

Klassikerforeningens Kildehæfters redaktion planlægger, at der overvejende udkommer 1-2 hæfter om årligt. I 2013 udkom Hektors Testamente om antikreception af Rune Munk Jørgensen og O du lyksaglige! Plinius d. Yngres Panegyrik til Kejser Trajan af Inger Nord. I 2014 er i elektronisk version udkommet Oraklet i Delfi af Jens Barfoed. I 2015 er der i skrivende stund endnu ikke udkommet nogle kildehæfter, men en oversættelse af Senecas Medea v. Lasse Pedersen (Silkeborg Gymnasium) er på trapperne.

Kildehæfterne er alle meget indbydende, velgennemarbejdede og en fornøjelse at læse, og vi er i bestyrelsen selvfølgelig meget glade for dette vitale organ af vores forening. Vi glæder os til de næste hæfter.

Kildehæfterne har deres egen hjemmeside: http://www.kildehaefter.dk/

Kildehæfters redaktion består af Jonas Chr. Iuul (ansv.), Helle Gjellerup, Lise Lysholt Hansen, Thomas Haunstrup, Margit Kiil Jørgensen. Alle takkes selvfølgelig varmt for deres store arbejde med Kildehæfterne.

Lokalformænd

I 2015 har lokalformændene været:

Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole. Regina suppleres i det kommende år af Sine Torp Flarup fra Nr. Sundby Gymnasium
Midtjylland: Andreas Hjort Møller, Herning Gymnasium; Knud Rygaard, Århus Statsgymnasium
Sønderjylland: Tine Tronier Jakobsen, Kolding Gymnasium, og Pia Schmidt Lorentzen, Munkensdam Gymnasium
Fyn: Susanne Behrens og Christine Bergfeld, Odense Katedralskole
Sjælland og Bornholm: Marie Louise Sørensen, Christianshavns Gymnasium.

Lokalstrukturen i Syddanmark er sådan, at Fyn og Sønderjylland samarbejder og skiftes til at afholde regionalkursus. I 2015 afholdtes der regionalkursus i Odense, så det er sønderjydernes tur i 2016. Rasmus Stobbe fra Svendborg Gymnasium og HF samt Brian Stoubæk fra Herning Gymnasium er begge fratrådt som formænd i løbet af det sidste år og takkes for deres arbejde for foreningen.

Euroclassica

Det årlige Euroclassica-møde blev i år afholdt på Malta d. 28. – 30. august. Klassikerforeningen var repræsenteret af Mette Lindemann og Rasmus Gottschalck. I løbet af konferencen blev der holdt oplæg om Maltas historie og de antikke arkæologiske levn på Malta, som der også var ekskursioner til. De største antikke seværdigheder inkluderede bl.a.et romersk hus med mosaikker. Der var også en ekskursion til nogle palæolitiske templer, der anses for øens største seværdigheder. Malteserne er efterkommere af Kartagerne og taler derfor et semitisk sprog. Malta blev indlemmet i Romerriget samtidig med Sicilien.

Hele konferencen blev åbnet af Maltas kulturminister, der understregede vigtigheden af latin og græsk og de klassiske fag.

Delegerede fra mange europæiske lande samt Chile deltog. Næste års konference skulle have foregået i Holland, men planen er blevet ændret til Athen, da Euroclassica til næste år har 25 års jubilæum. Grækerne har selv inviteret til dette jubilæum. Invitationen er selvfølgelig blevet modtaget med glæde af medlemslandene, dog med den bekymring, at Grækenland – i hvert fald indtil for nylig – faktisk ikke har været medlem af Euroclassica. Hvorvidt grækerne er i stand til at arrangere et sådan jubilæum må tiden vise.

Euroclassica udarbejder en årlig konkurrence i latin og græsk, som alle medlemslande inviteres til at deltage i. Det er ganske uformelt og eleverne konkurrerer ikke mod hinanden. Konkurrencen går ud på at besvare et antal spørgsmål om en latinsk eller græsk tekst, og man opnår derved et antal point, som læreren tæller sammen efter et givet pointsystem. Eleverne kan opnå guld-, sølv eller bronzemedaljer (i form af diplomer), som læreren får tilsendt af Euroclassica og printer ud og herefter giver til eleverne efter opnået antal point. Konkurrencen er kun for sjov og for at gøre eleverne glade, når de vinder medaljer.

Udviklingsprojekter

I løbet af 2015 har en arbejdsgruppe på fem lærere i oldtidskundskab stået for udviklingen af arbejdsformer i oldtidskundskab. To lærere har udviklet forslag til arbejdsformer i Platons Phaidros og Hippolytos, to andre lærere har arbejdet med Homer, og én har arbejdet med romersk litteratur. Projektet afsluttes ved udgangen af 2015 og offentliggøres på EMU-siderne og lægges desuden på Klassikerforeningens hjemmeside.

I 2015 blev også et projekt om talentudvikling i oldtidskundskab afsluttet. En arbejdsgruppe på fem lærere har bl.a. arbejdet med, hvordan Klassikerforeningens konkurrence i oldtidskundskab kan inddrages på skolerne som led i talentpleje. Derudover har deltagerne afprøvet en række tiltag på skolerne og i samarbejde med universiteter og kulturinstitutioner. Man kan læse materialet på EMU-siderne.

Klassikerforeningen har for året 2016 fået bevilget midler til to nye udviklingsprojekter, ét om klasserumsledelse i oldtidskundskab, ét om overgangen fra konstrueret til original tekst i latin og græsk.

Konkurrencer

Der er i skoleåret 2014-15 afholdt nationale konkurrencer i latin og oldtidskundskab. Emnet for konkurrencen i oldtidskundskab var køn og kønsroller. Tine Juel Simonsen, Janne Flensted Lauersen, Sanna Høgh, Nanna Elkjær Olsen og Niels Bendixen Green havde stillet opgaven og udgjorde bedømmelsesudvalg for konkurrencen. Førstepladsen gik til Simon Haugaard og Louise Fournais fra Aarhus Katedralskole. Simon og Louise vandt med et essay over Xenofons Oikonomikos. Andenpladsen gik til Sofie Katrine Due, Tine Romby Nielsen og Joakim Rosenkrans Sennicksen fra Svendborg Gymnasium og HF. De indtog andenpladsen med en multimedieproduktion over Euripides’ Bacchanterne. Besvarelserne kan læses/ses på foreningens hjemmeside. Konkurrencen for næste år handler om antikkens helte og heltinder.

Vinder af latinkonkurrencen på A-niveau blev Rebecca Eleanor McGuire fra Virum Gymnasium
og vinder på C-niveau blev Christina Søltoft Buhl fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Bedømmelsesudvalget i latinkonkurrencen bestod som sædavnlig af Inger Kluge og Bent Christensen.

Præmieoverrækkelsen fandt sted ved en ceremoni i festsalen på Ny Carlsberg Glyptotek d. 18. april 2015.

Opgavestillerne, dommerne og Glyptoteket skal alle have stor tak for deres arbejde med konkurrencerne. Konkurrencerne blev støttet af Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond samt af Klassikerfonden.

Formålet med konkurrencerne er at give eleverne mulighed for fordybelse i fagene og for at konkurrere med elever på andre skoler. Det er glædeligt, at konkurrencerne afføder positiv opmærksomhed om de klassiske fag på skolerne samt undertiden i lokalaviser i vindernes hjembyer.

For skoleåret 2015-16 er der ligeledes annonceret konkurrencer i oldtidskundskab og latin samt – noget nyt – en indskriftskonkurrence!
Konkurrencen i oldtidskundskab handler i år om antikkens helte og heltinder, og der er – som sædvanlig – mulighed for at deltage inden for to kategorier: en skriftlig tekst eller en multimedieproduktion. Frist for indsendelse af bidrag er den 1. marts 2016.
Latinkonkurrencen udgøres som sidste år af en bunden skriftlig opgave. Konkurrencen afholdes på skolerne tirsdag d. 9. februar 2016. Skolerne kan tilmelde sig konkurrencen frem til d. 15. januar 2016.

Indskriftskonkurrencen, der afholdes for første gang i dette skoleår, er henvendt til elever med latin på A-niveau. Besvarelsen kan ske på to måder, enten på skrift eller som en multimedieproduktion.

Præmieoverrækkelse vil finde sted i april. Man kan læse mere om konkurrencer på foreningens hjemmeside.

Konkurrencerne annonceres på Klassikerforeningens hjemmeside, på EMU og i Logos.

Økonomi

Foreningens økonomi er sund og stabil. Bogholderiet varetages fortsat af Jane Nielsen i Dansklærerforeningens Hus, hvortil henvendelser om kontingent, adresseændringer og lignende skal rettes fremover.

Klassikerfonden

Klassikerfonden har sammen med Ny Carlsberg Glyptotek stået for præmier til vindere af konkurrencerne i oldtidskundskab.

Efteruddannelse

Klassikerforeningen har i skoleåret 2014-15 stået for afholdelsen af efteruddannelseskurser. Skoleåret begyndte som sædvanlig med Hald-kursus på Haraldskær i Vejle den 5.-6. september, hvor bl.a. de skriftlige opgaver i latin og græsk blev evalueret. Der blev holdt oplæg af George Hinge om synstaktisk analyse og af Adam Schwartz om Thukydid. I 2015 holdtes der Hald-kursus den 4.-5. september 2015 med oplæg om Platon af Christian Gorm Tortzen og Ivar Gjørup. Anders Jensen fra Nørresundby Gymnasium er sammen med Klassikerforeningen arrangør af Hald-kurset i Haraldskær.

  1. 5. marts afholdtes et innovationskursus på Skt. Knuds Gymnasium i Odense. Kurset var velbesøgt og en stor succes. Mette Lindemann var ansvarlig for kurset og takkes selvfølgelig meget for sit arbejde.

Der blev desuden afholdt regionalkurser i april 2015 i alle regioner undtagen i Nordjylland, der i stedet holdt regionalkursus d. 5. november.

Samarbejde med andre organisationer

Klassikerforeningen har kontakt med en række organisationer. I Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS) holdes kontakten med GL og de øvrige faglige foreninger, og i Gymsprog arbejdes mere specifikt sammen med gymnasiets sprogfag. Der har været afholdt møder i begge organisationer.

Klassikerforeningen er også repræsenteret i det faglige forum for de klassiske fag, hvor der afholdes møder to gange årligt. Internationalt er foreningen medlem af Euroclassica, hvis årlige konference som ovenfor nævnt blev afholdt i København i år.

Klassikerforeningen har derudover kontakt med Filologisk-historisk samfund, Latinlærerforeningen, Afstøbningssamlingens Venner, Antikkens Venner, Klassikernes Rejseforening, Klassisk Arkæologisk forening og studenterforeningerne på universiteterne.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.