Referat 2014

Generalforsamling i Klassikerforeningen d. 12/11-2014

Referent: Mette Lindemann Pedersen

1. Valg af dirigent

Hans Gregersen vælges som dirigent og Mette Lindemann Pedersen vælges som referent.

Hans Gregersen starter med at meddele, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i Logos og på Klassikerforeningens hjemmeside.

2. Formandens beretning

Beretningen er offentliggjort på Klassikerforeningens hjemmeside, så derfor kommenterer formanden kun enkelte punkter:

a) Den politiske situation:
Det kommende gymnasieudspil er på trapperne, men er endnu ikke kommet.
Antallet af latin C hold er faldende på landsplan, efter at Mat B er blevet sidestillet med et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

b) De klassiske fags situation:
Latin og græsk: ca. 15 skoler udbyder pt. klassisk studieretning, dvs. ca. 10% af landets gymnasier. Én skole tilbyder endvidere latin A på studieretning, og én skole har latin A som valgfag. Sidste år var der mindst 50 latin C hold. Men tallet er altså faldende.
AP: Bestyrelsen ser latin i AP som en livsnerve, og det er bestyrelsens indtryk, at AP latin har det godt, og at eleverne er glade for at have det. Det er dog til stadighed et problem, at nogle underviserne i AP latin ikke har den relevante kompetence.
Oldtidskundskab: Bestyrelsen vil til stadighed arbejde for, at oldtidskundskab kommer mere i spil til eksamen i AT. I den forbindelse afholder Klassikerforeningen et kursus om innovation og innovationsdelen i AT til marts.

c) Bestyrelsens sammensætning: Jesper Thomsen Lemke har valgt at træde ud af bestyrelsen, mens Lasse Pedersen, Silkeborg Gymnasium, stiller op til bestyrelsen.

d) Euroclassica i København 2014: Klassikerforeningen havde i august besøg af de europæiske klassikerforeninger. Det blev til tre dage med fagligt program, generalforsamling og besøg på bl.a. Glyptoteket og Thorvaldsens Museum.

Formandens beretning godkedes.

 3. Kassererens beretning

Klassikerforeningens kasserer, Jesper Thomsen Lemke, fremlægger årsregnskabet, der for andet år i træk fremviser et negativt resultat, i år med et betragteligt underskud.

Dette tager bestyrelsen meget alvorligt, og årsagerne til underskuddet er blevet nøje undersøgt. Det skyldes bl.a. en opgradering af medlemsbladet Logos, hvilket har resulteret i øgede udgifter. Dette har bestyrelsen taget til efterretning, og derfor har der bl.a. været forsøg på at gøre et af numrene elektroniske i 2014.

Desuden har foreningen fået øgede administrative udgifter, idet bogholderiet og medlemshåndteringen er overgået til Dansklærerforeningens Hus.

En ekstraordinær udgift har også været afskrivning af gæld, da det ikke har været muligt for bogholderiet at inddrive visse udgifter.

Endelig har der også været et lille underskud på kursusafviklingen i 2013, hvilket bestyrelsen også er opmærksom på.

Til sidst fremlægger kassereren revisionserklæringen, der viser, at revisorerne har godkendt regnskabet 2013 uden anmærkninger, men med anbefaling om, at bestyrelsen bør udarbejde et årligt budget, så regnskabet kommer til at balancere bedre.

Som konklusion anbefaler revisorerne besparelser på flere områder, hvilket bestyrelsen tager til efterretning.

Kassererens beretning godkendes.

4. Overdragelse af Kildehæfters økonomi

Pt er Jonas Iuul ansvarlig for Kildehæfters økonomi, men dette ønskes nu overdraget til Thomas Haunstrup.
Generalforsamlingen godkender, at det økonomiske ansvar for Kildehæfters økonomi, herunder Kildehæfters konto i Danske bank, overdrages fra Jonas Iuul til Thomas Haunstrup.

5. Valg af kandidater til bestyrelsen

Bestyrelsen præsenteres af formanden.

Jesper Thomsen Lemke har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, og derfor takker bestyrelsen Jesper mange gange for de mange års kassererarbejde i bestyrelsen.
De seks øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstiller.
Til den syvende bestyrelsespost opstiller Lasse Pedersen in absentia.
Der er ikke yderligere forslag til kandidater, og de syv opstillede kandidater vælges af generalforsamlingen.

6. Valg af to revisorer

Klassikerforeningens to nuværende revisorer, Jens Vindekilde og Lærke Rygg Klaumann genopstiller og vælges igen.

7. Fastsættelse af kontingent

På kassererens opfordring vedtages det at bibeholde det nuværende kontingent, men bestyrelsen vil overveje at hæve kontingentet senere på baggrund af revisorernes anbefalinger.

 8. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

 9. Eventuelt

Til formandens beretning tilføjer næstformand Katri Bügel Jørgensen, at det præcise fald i antallet af latin C elever ifølge UVM er gået fra 771 elever sidste år til 435 i år. Dette understreger behovet for en politisk støtte af sprogene i det kommende gymnasieudspil.

Karen Dreyer spørger til muligheden for at oprette oldtidskundskab på B-niveau, men ifølge formanden er der i øjeblikket ikke mulighed for læreplansændringer.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.