Formandsberetningen 2014

Klassikerforeningens formandsberetning 2014

Den politiske situation

Vi står i øjeblikket over for et gymnasieudspil fra regeringen, som vi i skrivende stund ikke kender det præcise indhold af. I sin åbningstale i Folketinget nævnte statsministeren tre ting, der ville blive lagt vægt på i gymnasieudspillet: 1) Udbuddet af studieretninger er for uoverskueligt. Der er for mange forskellige studieretninger, antallet skal derfor indskrænkes, og det skal være mere klart, hvordan man kan bruge studieretningerne i det videre uddannelsesforløb. 2) Flere skal have obligatorisk matematik på b-niveau, og der skal være mere vejledning med de skriftlige opgaver.   3) Skoleåret skal bruges bedre forstået på den måde, at noget af den såkaldte læseferie i 1.g og 2.g skal erstattes af undervisning.

Undervisningsministeren har udtalt, at hun ønsker mere anvendelsesorienteret undervisning i gymnasiet, men at der også skal være plads til almendannelse, og at de to ting ikke udelukker hinanden. Heller ikke i dette tilfælde synes der at være noget, som ligger ud over, hvad de klassiske fag kan rumme i sin nuværende form.

Tidligere har vi været bekymrede over det dalende antal af Latin C-hold som konsekvens af, at Matematik B nu talte som et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. Det kan tilføjes, at antallet af naturvidenskabelige fag på B-niveau også er dalende som konsekvens af denne lov, og der vil derfor sandsynligvis ske en justering her i det kommende gymnasieudspil.

Generelt kan det siges, at ingen politiker har udtalt noget om eller vist særlig interesse for de klassiske fag eller grundforløbet under den diskussion, der har været om gymnasieudspillet indtil nu, og at intet af ovenstående synes at være i modstrid med de klassiske fags interesser.

Fagene

Latin og græsk A

Der findes ingen officielle tal for, hvor mange latin- og græskhold, der findes i det danske gymnasium. En optælling i lectio viser, at ca. 15 skoler i landet udbyder den klassisk sproglige studieretning, og at langt de fleste opretter hold hvert år. Hertil kommer et par skoler, der udbyder Latin A i en studieretning eller som 2. fremmedsprog. Det er glædeligt, at stadig flere skoler siden reformen i 2005 udbyder Latin A og Græsk A, hvilket viser, at der er interesse for de antikke sprog blandt eleverne og velvillighed på skolerne til at udbyde dem. Det er bestyrelsens vurdering, at det afgørende i denne sammenhæng er nogle engagerede klassikerlærere, der både kan motivere eleverne og komme til forståelse med ledelsen om at udbyde studieretningen. Det er derfor også vigtigt at få uddannet nogle lærere, der kan undervise i de klassiske sprog i gymnasiet. Også dette kan det sikkert være klogt at have i tankerne, inden man siger farvel til eleverne i 3.g.

Latin B og C

Vi har i bestyrelsen ingen tal for antal af hold med Latin B. I skoleåret 2013-14 kunne man til gengæld i lectio optælle i alt 51 Latin C-hold på landets gymnasier bestående af 770 elever, et rimeligt tal, ikke mindst med tanke på, at ikke alle skoler bruger lectio, og der derfor forventeligt må have været flere hold. En del af denne succes skyldes sandsynligvis den tidligere gældende regel om, at elever med tre fremmedsprog fik dispensation fra det ellers obligatoriske naturvidenskab B. Den nye regel om, at matematik B gælder som naturvidenskab B er gået ud over antallet af latin C-hold, men vi kender ikke det præcise omfang endnu. Det er dog ikke værd at bekymre sig for meget, førend vi kender resultatet af det kommende gymnasieudspil, der kan have indflydelse på forholdende for Latin C.

Det er dog værd at være opmærksom på, at nogle skoler ikke udbyder Latin C. Dette skyldes formodentligt, at latinkompetencen ikke er til stede på skolen, hvilket er særdeles uheldigt, eftersom der kræves latinkompetence for at kunne undervise i latindelen af Almen sprogforståelse. Det er selvfølgelig bestyrelsens opfattelse, at en skole skal have en latinlærer. Man skal her være opmærksom på, at efter sommerferien 2015 tilbydes en ny efteruddannelse i latin på Københavns Universitet og på Aarhus Universitet, der er særligt rettet mod lærere i oldtidskundskab.

Latin i Almen Sprogforståelse

Det er bestyrelsens indtryk, at latindelen af Almen sprogforståelse trives godt og vækker interesse for faget latin hos eleverne. Latin har spillet en usammenlignelig rolle for sprogene i Europa, og det er spændende og meningsfuldt for eleverne at opdage dette. Det ses tydeligt i det store antal af Latin C-hold, der blev oprettet i 2013, og at der udbydes stadig flere klassisk sproglige studieretninger. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtige disse latintimer er for de klassiske fag i gymnasiet, og det er derfor også vigtigt, at latinkompetencen er til stede på skolerne.

Oldtidskundskab

Oldtidskundskab er et populært fag med ofte interesserede elever som i de andre klassiske fag i gymnasiet. Oldtidskundskab er enestående forstået på den måde, at alle elever her er i kontakt med den antikke verden og dens indflydelse på eftertiden i et helt år. Mange kulturelle sammenhænge går op for eleverne i løbet af dette år, og der er mange dygtige lærere til at formidle faget med nye spændende arbejdsformer.

Det er dog mærkeligt, at så få bruger oldtidskundskab til AT-eksamen, og der ligger derfor en opgave i at forklare eleverne, at der med oldtidskundskab er en god mulighed for et meningsfuldt AT-projekt. Oldtidskundskab er i kraft af sin kulturelle bredde et fag, der meget nemt arbejder sammen med gymnasiets øvrige fag, og det er værd at minde eleverne om, både i løbet af året og når AT-emnet er blevet offentliggjort.

Bestyrelsen

Klassikerforeningens bestyrelse har i 2014 bestået af (i alf. rækkefølge): Rasmus Gottschalck (formand), George Hinge, Katri Bügel Jørgensen (næstformand), Sofie Ege Lauridsen, Jesper Thomsen Lemke (kasserer), Christel Tvedegaard Lund, Mette Lindemann Pedersen.

Ved bestyrelsesmødet d. 10. januar 2014 konstituerede bestyrelsen sig med Rasmus Gottschalck som formand, Katri Bügel Jørgensen som næstformand og Jesper Thomsen Lemke som kasserer. Sophie indtrådte i bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen i 2013 og erstattede således Susan Pedersen, der samtidig forlod bestyrelsen. Susan er blevet takket for den indsats, hun gennem en længere årrække ydede i bestyrelsen. Særlig meget takker bestyrelsen vores afgåede formand, Katri Bügel Jørgensen, for det uvurderlige arbejde, hun har ydet. Ligeledes takkes Jesper Thomsen Lemke, der igennem adskillige år har været bestyrelses kasserer, men nu har valgt at træde ud.

Fagkonsulent

Jens Refslund Poulsen er fagkonsulent for græsk, latin, oldtidskundskab og talentudvikling, og er desuden fagkonsulent for Almen Sprogforståelse sammen med Hanne Kær Pedersen.

Hjemmesider

Klassikerforeningen.dk fungerer som bestyrelsens digitale platform til løbende at videregive information til foreningens medlemmer og andre interesserede om foreningens aktiviteter såsom konkurrencer, efteruddannelse og udviklingsprojekter. Mette Lindemann Pedersen har stået for at opdatere og udvide sidens indhold med smagsprøver fra foreningens medlemsblad, information om igangværende og afsluttede udviklingsprojekter, samt en ’sidste nyt’ funktion. Klassikerforeningen har også en Facebook-gruppe, hvis medlemstal vokser støt. Gruppen administreres af medlemmer af bestyrelsen. Derudover har foreningen hjemmesiden Antikken.nu, der fungerer som en portal for elever fra både grundskolen og gymnasiet. For at siden kan fungere som en sådan portal, er der fortsat brug at arbejde på, at den bliver opdateret og udviklet.

EMU

EMU-redaktør for de klassiske fag, Chresteria Neutzsky-Wulff, udsender fortsat en række nyhedsbreve, der indeholder information fra foreningen og andre fagligt relevante nyheder om de klassiske fag. Der er omkring 300 abonnenter af nyhedsbrevet, og man kan melde sig til nyhedsbrevet ved at sende en mail til chresteria@chresteria.dk. Desuden er Elisabeth Nedergaard EMU-redaktør for Almen Sprogforståelse. Vi er i bestyrelsen selvfølgelig glade for Chresteria og Elisabeths arbejde.

Overgangen til Ny EMU er endnu ikke afsluttet, da overførselsprocessen er ret besværlig. Ny EMU betyder at nyhedsbreve oftere bliver sendt ud, så man ved at være tilmeldt let kan få adgang til information om nye aktiviteter for de klassiske fag.

Logos

Foreningens medlemsblad er fortsat Logos, der udkommer fire gange årligt, to i efteråret og to i foråret. Temaerne 2014 har været henholdsvis 1) AT og innovation, 2) Antikken i litteraturen, 3) Studierejser, og i skrivende stund glæder vi os til 4) Historikere.

Logos 3 var i år et eksperiment og udkom af sparehensyn ikke i sin sædvanlige bladform, men i en elektronisk version, der blev rundsendt som et link til så mange medlemmer, som Logos-redaktionen havde e-mail adresser til. Medsendt blev også et evalueringsskema, hvori medlemmerne blev bedt om at skrive deres mening om den elektroniske udgave. I øvrigt var bladet tilgængeligt på Klassikerforeningens hjemmeside for alle og enhver, og tanken var, at det dermed måske kunne fungere som inspiration for nye medlemmer. I skrivende stund har vi i bestyrelsen og redaktionen ikke evalueret effekten heraf og heller ikke medlemmernes syn på den elektroniske version. Det vil vi selvfølgelig gøre snarest muligt. Vi er opmærksomme på, at der er fordele ved begge versioner, både den fysiske og den elektroniske, men at de to ikke nødvendigvis udelukker hinanden.

I bestyrelsen er vi selvfølgelig meget glade for redaktionens store arbejde med at lave Logos, og i Klassikerforeningen kan vi med rette være stolte af vores flotte fagblad, der altid er spændende, velgennemarbejdet og relevant for undervisere i de klassiske fag. Logos spiller en meget vigtig rolle for kommunikationen og den faglige formidling mellem medlemmerne, for vores fags udvikling og den faglige inspiration rundt omkring på de institutioner, skoler osv. der modtager bladet.

Hans Gregersen er ansvarshavende redaktør, og den øvrige redaktion har bestået af Allan Uhre Hansen, Daisy Nørtoft Jensen (annoncer), Line Overmark Juul, Bo Larsen Kai Verner Nielsen (anmeldelser) og Pernille Borch Petersen. Alle takkes varmt for deres store arbejde med bladet.

Klassikerforeningens Kildehæfter

Klassikerforeningens Kildehæfters redaktion planlægger, at der overvejende udkommer 1-2 hæfter om årligt. I 2013 udkom Hektors Testamente om antikreception af Rune Munk Jørgensen og O du lyksaglige! Plinius d. Yngres Panegyrik til Kejser Trajan af Inger Nord. I 2014 er i elektronisk version udkommet Oraklet i Delfi af Jens Barfoed.

Kildehæfterne er alle meget indbydende, velgennemarbejdede og en fornøjelse at læse, og vi er i bestyrelsen selvfølgelig meget glade for dette vitale organ af vores forening. Vi glæder os til de næste hæfter.

Kildehæfters redaktion består af Jonas Chr. Iuul (redaktør), Helle Gjellerup, Lise Lysholt Hansen, Margit Kiil Jørgensen og Thomas Haunstrup. Alle takkes selvfølgelig varmt for deres store arbejde med Kildehæfterne.

Lokalformænd

I 2014 har lokalformændene været:

Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole
Midtjylland: Brian Stoubæk, Herning Gymnasium; Knud Rygaard, Århus Statsgymnasium
Sydjylland: Tine Tronier Jakobsen, Kolding Gymnasium, og Pia Schmidt Lorentzen, Munkensdam Gymnasium
Fyn: Rasmus Stobbe, Svendborg Gymnasium
Sjælland: Marie Louise Sørensen, Christianshavns Gymnasium.

Euroclassica

Klassikerforeningen var i år d. 29. – 31. august vært for den årlige Euroclassica-konference, som er sammenslutningen af de europæiske klassikerforeninger. Medlemslandene skiftes til at afholde konferencen, og værtslandet står for programmet, der inkluderer en præsentation af de klassiske fags tradition og situation i værtslandet selv samt den årlige generalforsamling, der ledes af præsidenten for Euroclassica. Det er i øjeblikket Jose Navarro fra Spanien. Hertil kommer en kort præsentation af værtsbyen og lidt om værtslandets kultur.

I undervisningsministeret blev der holdt oplæg af Jens Refslund Poulsen (fagkonsulent), Ivar Gjørup (om oldtidskundskab), Elisabeth Nedergaard (om latin og græsk i det danske gymnasium), Helle Gjellerup (om perspektivtekster), Sophie Ege og Pernille Hegnby (om digital pædagogik) og Christian Gorm Tortzen (om oversættelse og den klassiske tradition i det danske gymnasium). Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden på N. Zahles Gymnasieskole. Der var arrangeret omvisninger på Glyptoteket og på Thorvaldsens museum, kanalrundfart og byvandring i C. F. Hansens København med Thomas Roland som guide. Sidstnævnte druknede desværre i regn, og vi måtte flygte ned i ruinerne under Christiansborg.

Generelt forløb hele arrangementet fint og over forventning (bortset fra regnen), og alle oplægsholdere takkes selvfølgelig varmt for deres bidrag. De delegerede gav udtryk for stor tilfredshed med arrangementet.

Vi modtog delegerede fra mange europæiske lande samt ét sydamerikansk: Belgien, Chile, England, Holland, Frankrig, Portugal, Rumænien, Spanien, Schweitz, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Østrig. Til næste år afholdes konferencen på Malta og om to år formentlig i Holland.

Det bør bemærkes, at hverken Italien eller Grækenland i øjeblikket er medlem af Euroclassica, hvilket naturligvis anses for højst uheldigt. Årsagen til dette er ikke helt klart, men der blive arbejdet for, at begge lande igen bliver medlemmer af den europæiske klassikerforening, hvori netop de to lande må siges at spille en temmelig central rolle.

Den danske klassikerforening stiftede i øvrigt et gæstevenskab med den hollandske delegation. Vi får se, hvad der kommer ud af det.

Udviklingsprojekter

Klassikerforeningen har i 2013 afsluttet et udviklingsprojekt om samarbejdet i blandede studieretninger. I projektet er der arbejdet med muligheder og idéer til samarbejde mellem studieretninger, hvor græsk og latin indgår.

Chresteria Neutzsky-Wulff har været ansvarlig for projektet om ”IKT-pædagogiske redskaber til elev-involverende undervisningsformer.” Projektet er afsluttet, og på EMU ligger nu et meget stort materiale fra gruppen med konkrete anvisninger, idéer, materialer og vejledninger. Projektet har desuden været emnet for lokalmøder i foråret 2014.

Chresteria har også været tovholder for et andet afsluttet udviklingsprojekt om kursusudvikling med fokus på innovation og IT.

Et udviklingsprojekt om talentudvikling i oldtidskundskab er også i gang. Projektgruppen er i gang med at udvikle efteruddannelsesmateriale med inddragelse af foreningens konkurrence i oldtidskundskab, og det forventes afsluttet med udgangen af 2014.

Endelig har foreningen i foråret 2014 fået bevilget midler fra Undervisningsministeriet til et projekt om undervisningsformer i oldtidskundskab med en forventet afslutning med udgangen af 2015. Dette projekt er også sat i gang bestående af fem engagerede oldtidskundskabslærere.

Konkurrencer

Der er i skoleåret 2013-14 afholdt nationale konkurrencer i latin og oldtidskundskab. Emnet for konkurrencen i oldtidskundskab var antik filosofi. Tine Juel Simonsen og Katri Bügel Jørgensen var arrangører af og bedømmelsesudvalg for konkurrencen. Daniel Thor Gray Christoffersen, David Foltmar Sander, Lasse Sommer Schütt og Sarah Maria Sander fra Rungsted Gymnasium vandt konkurrencen med videoen ”Shadows of Technology” der kan ses på EMU og via link på Klassikerforeningens hjemmeside.

I latinkonkurrencen var opgaven som tidligere år en opgave udarbejdet af Nanna Roe Nissen og Rasmus Gottschalck. Bedømmelsesudvalget bestod for andet år i træk af Inger Kluge og Bent Christensen. Opgaven bestod i en bunden skriftlig prøve af to timers varighed på skolerne. Blandt mange gode besvarelser blev der fundet en vinder inden for hver af de to kategorier, latin A/B og latin C. Vinder af A-niveau blev Nikolaj Simon Kobæk Nielsen fra Svendborg Gymnasium, mens Anna Westh Stenbro fra Favrskov Gymnasium vandt i kategorien C-niveau.

Præmieoverrækkelsen fandt sted ved en ceremoni i festsalen på Ny Carlsberg Glyptotek d. 26. april 2014.

Opgavestillerne, dommerne og Glyptoteket skal alle have stor tak for deres arbejde med konkurrencerne. Konkurrencerne blev støttet af Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond samt af Klassikerfonden.

Formålet med konkurrencerne er at give eleverne mulighed for fordybelse i fagene og for at konkurrere med elever på andre skoler. Det er glædeligt, at konkurrencerne afføder positiv opmærksomhed om de klassiske fag på skolerne samt undertiden i lokalaviser i vindernes hjembyer.

For skoleåret 2014-15 er der ligeledes annonceret konkurrencer i oldtidskundskab og latin. Konkurrencen i oldtidskundskab handler i år om køn og kønsroller i antikken, og der er igen mulighed for at deltage inden for to kategorier: en skriftlig tekst eller en multimedieproduktion. Frist for indsendelse af bidrag er den 3. marts 2014. Latinkonkurrencen udgøres som sidste år af en bunden skriftlig opgave, der afholdes på skolerne den 4. februar 2014. Skolerne kan tilmelde sig konkurrencen frem til den fredag d. 16. januar 2014. Præmieoverrækkelse vil finde sted i april.

Konkurrencerne annonceres på Klassikerforeningens hjemmeside, på EMU og i Logos.

Bestyrelsen har desuden planer om en kommende indskriftskonkurrence.

Økonomi

Foreningens økonomi er sund og stabil. Fra dette skoleår er bogholderiet overgået til Jane Nielsen i Dansklærerforeningens Hus, hvortil henvendelser om kontingent, adresseændringer og lignende skal rettes fremover.

Klassikerfonden

Klassikerfonden har sammen med Ny Carlsberg Glyptotek stået for præmier til vindere af konkurrencerne i oldtidskundskab.

Efteruddannelse

Klassikerforeningen har i skoleåret 2013 stået for afholdelsen af efteruddannelseskurser. Skoleåret begyndte som sædvanlig med det traditionsrige Hald-kursus på Haraldskær i Vejle den 6.-7. september. Her blev de skriftlige opgaver i latin og græsk blevet evalueret. Tilsvarende blev Hald-kurset afholdt i september 2014, også på Haraldskær i Vejle den 5.-6. september 2014. Her blev bl.a. holdt oplæg af George Hinge, AAU og Adam Schwartz, KU.

I marts 2014 stod Allan Uhre og Rasmus Stobbe for et internatkursus om komedier med titlen ”Kan en krabbe gå lige”. Kurset var en form for efterfølger til et tragediekursus i 2013. Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til Allan og Rasmus for deres indsats med at arrangere kurserne, der har været en succes.

Der er desuden blevet afholdt regionalkurser om IKT i oldtidskundskab i tre regioner: Sydjylland samt Fyn, Midtjylland og Sjælland. Oplægsholdere var deltagere fra IKT-projektet.

Samarbejde med andre organisationer

Klassikerforeningen har kontakt med en række organisationer. I Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS) holdes kontakten med GL og de øvrige faglige foreninger, og i Gymsprog arbejdes mere specifikt sammen med gymnasiets sprogfag. Der har været afholdt møder i begge organisationer.

Klassikerforeningen er også repræsenteret i det faglige forum for de klassiske fag, hvor der afholdes møder to gange årligt. Internationalt er foreningen medlem af Euroclassica, hvis årlige konference som ovenfor nævnt blev afholdt i København i år.

Klassikerforeningen har derudover kontakt med Filologisk-historisk samfund, Latinlærerforeningen, Afstøbningssamlingens Venner, Antikkens Venner, Klassikernes Rejseforening, Klassisk Arkæologisk forening og studenterforeningerne på universiteterne.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.