Referat 2013

Generalforsamling i Klassikerforeningen d. 7/11-2013

Referent: Anja Bindslev

Katri: Tak til Allan for hjælpen på Sorø Akademi.

1: Hans Gregersen vælges som dirigent og Anja Bindslev som referent.

2: Hans overlader ordet til formanden Katri. Beretningen er på hjemmesiden. Fokuspunkter: Fagenes situation, Latin A, Græsk A, Latin B og C, Oldtidskundskab og Latin i AP. Stabil søgning og en lille stigning, der måske bliver større til klassisk studieretning. Stigning på Latin C. Grund til at formode at der kommer endnu flere latinhold i år. Latin C er nu et valgfag. Det er positivt, at der er kommet så mange hold, at det er et fag eleverne selv vælger.

Ændringer i bekendtgørelsen 2013. Bekymring for Latin C, da støtten bortfalder, idet matematik nu gælder som naturvidenskab. Betydningen er ukendt endnu og udviklingen følges. Fra ministeriets side vil der være en observation af, hvad der sker.

Oldtidskundskab: Konferencen i dag afspejler hvad Klassikerforeningen arbejder med: toning, perspektivtekster og innovation. Brudflader med andre fag.

Klassikerforeningens kildehæfter. Redaktionen arbejder med to årlige kildehæfter. De er lige kommet med posten. Redaktionen mener det vil kunne holde. Logos: Nyt layout og nyt navn. Tilfredshed i bestyrelsen med udgivelserne og temastrukturen.

Lokalformænd. Stadig samme regionale struktur. Afholdt lokalmøder 4 steder. Bestyrelsen er glad for lokalformændenes arbejde med et årligt møde, for at skabe et lokalt miljø, hvor man mødes.

Mange projekter i gang som er ved at være afsluttede. Første del af IKT-projekt klar til at blive udgivet på EMU. Nyt projekt om IKT til at udvikle efteruddannelseskurser. I sommers afsluttet projekt om samarbejde ml. studieretninger med græsk og latin. Afsluttet projekt om anvendelsesorientering. Søgt og bevilget nyt projekt om at udvikle efteruddannelse i talentudvikling i oldtidskundskab.

Hans Gregersen spørger om bestyrelsen er bekymret. Katri siger, at ja det er de som sædvanligt. Der er grund til observation og fagene kan aldrig føle sig alt for sikre. Det er vigtigt at promovere fagene i form af projekter, konkurrencer, mv.

Kasserer, Jesper Thomsen Lemke siger, det er svært at få vikar eller ny kollega i oldtidskundskab. Det kan på sigt være farligt. Husk at få eleverne til at læse oldtidskundskab. George Hinge siger, at der er en stigning på universiteterne. Klassikerforeningen har lavet en folder i samarbejde med de faglige miljøer på de forskellige universiteter. Den skal bruges til at rekruttere studerende både på gymnasier og universiteter. Rasmus G. siger lærerne mangler at prikke eleverne på skuldrene mht. at bruge oldtidskundskab i AT. Selvom oldtidskundskab elever ikke nødvendigvis vil læse faget på universitetet, er der stadig mulighed for at læse oldtidskundskab som tilvalg/sidefag, selvom man har et andet hovedfag. Der skal være en lærer til at give eleverne den folder.

Et medlem foreslår at brande oldtidskundskab og bygge et image om. Det eneste fag der introducerer eleverne til en filosofisk, idéhistorisk tankegang. Filosofi er et valgfag, men det er obligatorisk i oldtidskundskab. Det bør der være fokus på ift., hvad man kan bruge oldtidskundskab til.

Formandens beretning godkendt.

3: Kassererens beretning: Sendt til de to revisorer. Det er afstemt og godkendt og givet to bemærkninger. 1) Fald i kontingentindtægter, men samme udgifter. Det vil genere et større underskud. 2) En for stor debitorpost. En større indsats for at få manglende betalinger.

Der er ryddet op i medlemmer der ikke betaler. Større udgift til kursusaktivitet, men det giver stadig overskud. Øgede udgifter til Logos. Arbejder på det i indeværende år og håber det finder sit leje.

Kommentar: I BK foreningen sender man en digital udgave af bladet og har skåret ned i fysiske blade, så der kun kommer to ift. 4 før. Det er der talt om. Hans kommenterer, at det er en 100 % stigning i udgifterne til Logos. Undersøgt om der er billigere trykkerier, men det ser ikke sådan ud. Hans er enig med Finn Høghøj i, at papir er bedre end en skærm. Hvordan får man fællesskabsfølelsen omkring Logos med over i det elektroniske. Det er noget Klassikerforeningen skal i gang med, men Hans tøver. Rasmus G. kommenterer ift. følelserne, at Aigis er elektronisk, og det kan man godt glæde sig til kommer. Der er fordele ved det elektroniske. Kassereren siger, at bestyrelsen har diskuteret det, og pga. medlemmers tilkendegivelser er det vurderet, at det ikke er der, man vil skære ned i første omgang. Katri siger, at ift. de mange kommunikationsplatforme medlemmerne benytter, vil man beholde Logos som kommunikationskanal, da man frygter at miste læsere ved at skifte til et elektronisk blad. Der er for øjeblikket mange forskellige kommunikationsplatforme. Der er både Klassikerforeningens hjemmeside til medlemmer, og antikken.nu til eleverne og en Facebookside.

Kassereren er der også for at fremlægge kildehæfters regnskab, og revisorerne har ingen bemærkninger og noterer sig et pænt overskud. Det snyder dog, da der er solgt Homerudgivelser og har ikke modtaget regninger endnu.

Kassererens beretning godkendt.

4: valg af kandidater til bestyrelsen. Bestyrelsen præsenteres af Katri. Susan Petersen har valgt ikke at genopstille – Susan takkes mange gange for de adskillige år hun har siddet i bestyrelsen. De seks andre fortsætter. Et syvende opstiller Sofie Ege Lauridsen, men hun kunne ikke være til stede i dag. Ikke yderligere forslag til kandidater. De vælges.

5: Valg af revisorer. De to nuværende genopstiller. De vælges.

6: Fastsættelse af kontingent. Kassereren foreslår at beholde det nuværende kontingent, men vil overveje at hæve det senere på baggrund af revisorernes kommentar. Spørgsmål fra medlem: Er der sammenlignet med andre lignende foreninger i forhold til hvor meget medlemskab koster? Kassereren: nej, det er svært at sammenligne. Kontingentet besluttes at fastholdes som det er.

7: Evt.: Jens Refslund vil takke for bestyrelsens arbejde. Hans Lukker generalforsamlingen og takker for god ro og orden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.