Formandsberetningen 2013

I et relativt perspektiv må de klassiske fag i gymnasiet siges at være inde i en god udvikling i disse år. Antallet af elever med både latin og græsk A ligger nogenlunde fast år for år med en lille øgning. Til gengæld har stigningen i antallet af latin C hold siden 2005 været meget kraftig, samtidig med at også antallet af elever på holdene bliver større. Efter bestyrelsens egne opgørelser var der omkring 46 hold i skoleåret 2012-13, og vi forventer, at det stiger yderligere i dette skoleår. Selvom tallene selvfølgelig ikke kan modsvare tiden før reformen, som jo nu hastigt nærmer sig et 10-års-jubilæum, da latin C var et obligatorisk fag for sproglige gymnasieelever, så har latin i gymnasiet vist sig at kunne finde fodfæste primært som valgfag. Det skyldes først og fremmest, at eleverne fortsat møder latin i Almen Sprogforståelse, når de begynder deres gymnasieuddannelse. Derudover har det vist sig, at justeringerne fra 2010 har haft en god effekt. Justeringerne har bl.a. betydet, at elever med latin C som det tredje sprog kan erstatte matematik B med det obligatoriske naturvidenskab B. Det har været medvirkende til, at flere og flere nu igen har latin med som en del af deres studentereksamen med den sprogligt analytiske – såvel som den historiske og kulturelle – forståelse, netop latin kan tilbyde.

Derfor er det også uforståeligt og meget ærgerligt, at Undervisningsministeren i vinter fremsatte et lovforslag, der siden blev vedtaget af folketinget, hvor matematik B bliver sidestillet med naturvidenskab B. Hensigten bag lovændringen er at mindske antallet af studenter, der må supplere deres studentereksamen med matematik B, for at kunne blive optaget på en lang række videregående uddannelser. Konsekvenserne af denne lovændring er ifølge ministeriet, at færre elever vælger naturvidenskab B, men også at færre vil vælge tre sprog (se bl.a. Gymnasieskolen den 28. februar 2012). I bestyrelsen har vi arbejdet målrettet for at gøre de politiske ordførere på området opmærksomme på, at lovændringen kan virke stik imod hensigter om at fremme sprogenes stilling i gymnasiet, og vi vil fortsat påpege nødvendigheden af, at latin og de andre sprogfag er stærkt og bredt til stede i gymnasiet for at sikre eleverne fundamentale færdigheder og kompetencer inden for sprog og kultur.

I betragtning af sprogfagenes reducerede stilling i gymnasiet efter gymnasiereformen og den afsmittende effekt det har i de øvrige dele af samfundet, ville det være opløftende med en lovændring, der effektivt styrker sprogfagene, f.eks. ved at sidestille det tredje sprogfag helt med naturvidenskab B eller matematik B. Også universiteterne kunne skubbe på i retning af en udvikling, der sikrer samfundet de sproglige kompetencer, f.eks. ved at kræve markante sproglige niveauer ved optagelse på humanistiske uddannelser.

Selvom lovændringen nu er foretaget, og den ekstra motivation for at vælge latin C dermed bliver reduceret, tror vi i bestyrelsen på, at latin C vil fortsætte sin positive udvikling i gymnasiet, fordi udviklingen har været klar allerede inden justeringerne, og latin nu har haft tid til at finde sine ben i studieretningsgymnasiet.

Fagene

Latin og græsk A

I 2012 blev der udbudt studieretninger med latin og græsk A på fjorten skoler, hvoraf de tolv oprettede den. Dertil var der en lille håndfuld skoler, hvor latin A blev oprettet eller udbudt som studieretning eller som 2. fremmedsprog.

Latin B og C

Latin C bliver udbudt som valgfag på langt de fleste skoler, og sidste år var der hold med latin C på over 50 skoler. Latin C oprettes altså primært som valgfag men på enkelte skoler også som en del af studieretningen med tre andre sprog, hvilket også giver muligheder for, at faget oprettes som valgfag på B-niveau. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de steder, hvor latin ikke udbydes som valgfag, nogle steder måske fordi latinkompetencen ikke findes på skolen. I bestyrelsen vil vi derfor fortsat understrege vigtigheden af, at skolerne skal have en latinlærer. Det er også en væsentlig forudsætning for at fastholde rekrutteringen til universiteterne. Klassikerforeningen har i samarbejde med de faglige miljøer på Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet udarbejdet en folder, der oplyser om mulighederne for at læse de klassiske fag på universitetet.

Latin i Almen Sprogforståelse

Igen i år har Undervisningsministeriet afholdt en konference om Almen Sprogforståelse med fokus på, at forløbet kan skabe afsæt for valg af sproglige studieretninger. Samarbejdet mellem latindelen og almendelen har været central i ministeriets etablering af netværk, hvor skolerne kan tilmelde sig og udveksle erfaringer om forløbets tilrettelæggelse. Det er fortsat muligt at tilmelde sig disse netværk ved henvendelse til fagkonsulenterne i Almen Sprogforståelse.

Materialet fra Klassikerforeningens projekt om samarbejdet i AP, færdiggjort i 2011, kan findes på EMU.

Oldtidskundskab

Arbejdet med at inddrage perspektiverende materialer i oldtidskundskab udgør fortsat et hovedområde i fagets udvikling. Perspektiveringerne er med til at gøre faget til et bredt kulturfag, der passer perfekt ind i studieretningsgymnasiet med dets vægt på fagenes toning efter studieretning. I 2011 stod Klassikerforeningen for et stort anlagt udviklingsprojekt om toning af oldtidskundskab i samfundsfaglige, naturvidenskabelige og humanistiske studieretninger, og året efter færdiggjordes et projekt om perspektivering. Disse to projekter kan medvirke til at understøtte de didaktiske overvejelser, perspektiveringerne giver anledning til i undervisningen.

Ud over toning og perspektivering udgør oldtidskundskab i AT et fokuspunkt for bestyrelsens arbejde. Der ligger en opgave i at sikre, at faget indgår i skolernes AT-forløb, så eleverne er fortrolige med at bruge faget, når de vælger fag og emne til den afsluttende studentereksamen i AT, et fag som alle elever skal afslutte med eksamen.

Bestyrelsen

Klassikerforeningens bestyrelse har i 2013 bestået af Susan Pedersen, Jesper Thomsen Lemke, Katri Bügel Jørgensen, George Hinge, Mette Lindemann Pedersen, Christel Tvedegaard Lund og Rasmus Gottschalck. Christel og Rasmus blev valgt til bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2012, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. Katri Bügel Jørgensen har fungeret som formand og Jesper Thomsen Lemke som kasserer. Ved generalforsamlingen i 2012 sagde bestyrelsen farvel til Brian Andreassen, der gennem en årrække har arbejdet i bestyrelsen. Både han og Jens Refslund Poulsen, der forlod bestyrelsen i sommeren 2012 for at tiltræde stillingen som fagkonsulent, takkes mange gange for deres store indsats for foreningen.

Ved bestyrelsesmødet d. 11.-12. januar 2013 konstituerede bestyrelsen sig med Katri Bügel Jørgensen som formand og Jesper Thomsen Lemke som kasserer.

Susan Pedersen har valgt ikke at genopstille til årets generalforsamling og forlader dermed bestyrelsen med årets udløb. Susan takkes mange gange for sit store arbejde for foreningen igennem adskillige år.

Fagkonsulent

Jens Refslund Poulsen er fagkonsulent for græsk, latin og oldtidskundskab og er desuden fagkonsulent for Almen Sprogforståelse sammen med Hanne Kær Pedersen.

Hjemmesider

Klassikerforeningen.dk fungerer som bestyrelsens digitale platform til løbende at videregive information til foreningens medlemmer og andre interesserede om foreningens aktiviteter såsom konkurrencer, efteruddannelse og udviklingsprojekter. Mette Lindemann Pedersen har stået for at

opdatere og udvide sidens indhold med smagsprøver fra foreningens medlemsblad, information om igangværende og afsluttede udviklingsprojekter, samt en ’sidste nyt’ funktion. Klassikerforeningen har også fået en Facebook-gruppe, hvis medlemstal vokser støt. Gruppen administreres af medlemmer af bestyrelsen. Derudover har foreningen hjemmesiden Antikken.nu, der fungerer som en portal for elever fra både grundskolen og gymnasiet. Eftersom siden har været en smule forsømt, har bestyrelsen i samarbejde med Chresteria Neutzsky-Wulff planlagt at opdatere siden med bl.a. elevproduktioner fra foreningens konkurrencer i oldtidskundskab.

EMU

EMU-redaktør for de klassiske fag, Chresteria Neutzsky-Wulff, udsender fortsat en række nyhedsbreve, der indeholder information fra foreningen og andre fagligt relevante nyheder om de klassiske fag. Der er omkring 300 abonnenter af nyhedsbrevet, og man kan melde sig til nyhedsbrevet ved at sende en mail til chresteria@chresteria.dk. Desuden er Elisabeth Nedergaard EMU-redaktør for Almen Sprogforståelse.

Overgangen til Ny EMU er i fuld gang, og det forventes, at siden går i luften i efteråret 2013. I bestyrelsen glæder vi os til at se resultatet, og vi forventer, at Ny EMU vil blive mere smidig og simpel i sin opbygning. Ny EMU kan således blive til et rum for videndeling og inspiration til undervisningen i de klassiske fag.

Logos

På andet år fungerer foreningens medlemsblad med nyt navn, Logos, og nyt layout. Logos har temanumre, som fokuserer på et område af undervisningen i de klassiske fag eller et bestemt emne, der relaterer sig dertil med flere uddybende artikler. Logos udkommer fire gange årligt, to i efteråret og to i foråret. Temaerne i efteråret 2012 var IKT og perspektivering, og i foråret 2013 er der udkommet to numre med fokus på henholdsvis film og Kierkegaard, mens efterårets første nummer beskæftiger sig med latin C.

I bestyrelsen er vi meget glade og taknemmelige for redaktionens store arbejde med at gøre bladet spændende og relevant for undervisere i de klassiske fag. Logos har en vigtig rolle i formidlingen af fagenes udvikling og faglig inspiration rundt omkring på lærerværelserne.

Hans Gregersen er ansvarshavende redaktør, og den øvrige redaktion har bestået af Mette Ahlmann Boyles, Allan Uhre Hansen, Thomas Haunstrup, Daisy Nørtoft Jensen (annoncer), Line Overmark Juul, Bo Larsen og Kai Verner Nielsen (anmeldelser). I sommeren 2013 har Mette Ahlmann Boyles og Thomas Haunstrup valgt at forlade redaktionen. Thomas Haunstrup er i stedet trådt ind i redaktionen for Klassikerforeningens Kildehæfter. De takkes begge for deres arbejde i redaktionen, ikke mindst i forbindelse med omstillingen fra Klassikerforeningens Meddelelser til Logos. Pernille Borch Petersen, Egedal Gymnasium, er samtidig trådt ind i redaktionen.

Klassikerforeningens Kildehæfter

Klassikerforeningens Kildehæfters redaktion planlægger, at der overvejende udkommer to hæfter årligt. I 2013 omfatter udgivelsesplanen et hæfte af Rune Munk Jørgensen om antikreception, Hektors Testamente, og et hæfte af Inger Nord med oversættelse af Plinius’ Panegyrik. De to hæfter udsendes til foreningens medlemmer samtidig af hensyn til omkostningerne, der er væsentligt lavere ved udsendelse af to hæfter på samme tid.

Kildehæfters redaktion består af Jonas Chr. Iuul, Helle Gjellerup, Lise Lysholt Hansen, Margit Kiil Jørgensen og fra sommeren 2013 Thomas Haunstrup.

Lokalformænd

I 2013 har lokalformændene været:

Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole
Midtjylland: Birgit Lund Eriksen, Herning Gymnasium; Knud Rygaard, Århus Statsgymnasium
Sydjylland: Tine Tronier Jakobsen, Kolding Gymnasium, og Susan Pedersen, Tønder Gymnasium
Fyn: Rasmus Stobbe, Svendborg Gymnasium
Sjælland: Marie Louise Sørensen, Christianshavns Gymnasium.

I årets løb har Susan Pedersen og Birgit Lund Eriksen trukket sig som lokalformænd, og de takkes begge for deres store indsats igennem mange år. I Sydjylland har Pia Lorentzen fra Munkensdam Gymnasium overtaget posten efter Susan, og i Midtjylland har Brian Stoubæk fra Herning Gymnasium overtaget posten efter Birgit.

Udviklingsprojekter

Klassikerforeningen har i 2012 afsluttet et udviklingsprojekt om perspektivtekster i oldtidskundskab. Projektet har bl.a. arbejdet med lødighed som et kriterium for tekstvalget. Derudover er et projekt om samarbejdet i blandede studieretninger afsluttet. I projektet er der arbejdet med muligheder og idéer til samarbejde mellem studieretninger, hvor græsk og latin indgår. Endnu et udviklingsprojekt, der handler om anvendelsesorientering i græsk og latin, er afsluttet. Her er fokus på de to sprogs rolle i læringen af moderne fremmedsprog. Alle projekter er afrapporteret og vil være at finde på Materialeplatformen.

Der er også fortsat to udviklingsprojekter med fokus på IKT-pædagogik i gang. Det første er i øjeblikket ved at blive færdiggjort, mens det andet for nylig er startet op. Chresteria Neutzsky-Wulff  har været tovholder for det første projekt om ”IKT-pædagogiske redskaber til elev-involverende undervisningsformer,” der har haft til formål at undersøge nye måder at organisere undervisningen på ved at afprøve tre redskabers potentialer og faldgruber, både teknisk og pædagogisk: 1) brugen af wiki i kombination med elektronisk tidslinje, 2) brugen af webquest (kontrolleret informationssøgning) og 3) brugen af elevproducerede screencasts. Resultaterne vil blive offentliggjort på EMU med konkrete anvisninger, idéer, materialer og vejledninger. Projektet vil blive formidlet i forbindelse med lokalmøder i foråret 2014.

Chresteria er også tovholder for et udviklingsprojekt om IKT-pædagogiske kurser i de klassiske fag inklusiv AP. Projektet skal arbejde med at afsøge hvilke behov for efteruddannelsestilbud, lærere i de klassiske fag har.

Endelig har foreningen i forbindelse med Undervisningsministeriet udviklingsplan søgt og fået bevilget et udviklingsprojekt om talentudvikling i oldtidskundskab. Projektet blev bevilget i slutningen af skoleåret 2013. En projektgruppe bestående af lærere i oldtidskundskab skal arbejde med efteruddannelsesmateriale, der inddrager talenter i oldtidskundskabsundervisningen. Herunder hører inddragelse af foreningens konkurrence i oldtidskundskab. Projektet forventes afsluttet med udgangen af 2014.

Konkurrencer

I skoleåret 2012-13 har Klassikerforeningen inviteret gymnasieelever med oldtidskundskab og latin til at deltage i nationale konkurrencer i de to fag. Konkurrencerne modtog støtte fra Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens fond og fra Klassikerfonden.

Emnet for konkurrencen i oldtidskundskab var antikkens myter, og konkurrencen var bygget op på samme måde som tidligere år, hvor eleverne kunne bidrage enten med en skriftlig besvarelse individuelt eller med en multimedieproduktion gruppevis. Tovholdere og bedømmelsesudvalg for konkurrencen var Tine Juel Simonsen og Katri Bügel Jørgensen. Der kom mange gode bidrag inden for begge kategorier. Vinderen, Mikkel Christian Rahbæk fra 3y på Gammel Hellerup Gymnasium, modtog en præmie på 3000 kr., mens præmien på 2000 kr. til andenpladsen gik til Nanna Fløytrup, Charlotte Hauervig-Jørgensen og Nynne Glad fra Svendborg Gymnasium. Både Mikkel Christian Rahbæks essay om Prometheusmyten og Svendborg-gruppens multimedieproduktion om Perseus kan ses på EMU og på Klassikerforeningens hjemmeside.

I latinkonkurrencen var der som sidste år to opgaver; den ene for elever med latin A i 2g og elever med latin B, og en for elever med latin C. Den bundne skriftlige opgave, der blev afholdt på skolerne, blev udarbejdet af Rasmus Gottscalck og Nanna Roe Nissen. Bedømmelsesudvalget bestod af Inger Kluge og Bent Christensen. Blandt mange gode besvarelser blev der fundet en vinder inden for hver af de to kategorier: Johanne Krog Nedergaard fra Thisted Gymnasium vandt konkurrencen for A/B-niveau, mens Charlotte Otken fra Nordsjællands Grundskole og Gymnasium vandt konkurrencen for C-niveau. De vandt hver en præmie på 2500 kr.

Præmieoverrækkelsen fandt sted ved en ceremoni i festsalen på Ny Carlsberg Glyptotek d. 20. april.

Opgavestillerne, dommerne og Glyptoteket takkes mange gange for deres medvirken i konkurrencerne, der har som formål at give eleverne mulighed for fordybelse i fagene og for at konkurrere med elever på andre skoler. Det er glædeligt, at konkurrencerne samtidig har affødt en god opmærksomhed om de klassiske fag på skolerne samt i lokalaviser i Thisted og Svendborg.

For skoleåret 2013-14 er der ligeledes annonceret konkurrencer i oldtidskundskab og latin. Konkurrencen i oldtidskundskab handler i år om antikkens filosofi, og der er igen mulighed for at deltage inden for to kategorier: en skriftlig tekst eller en multimedieproduktion. Frist for indsendelse af bidrag er den 3. marts 2014. Latinkonkurrencen udgøres som sidste år af en bunden skriftlig opgave, der afholdes på skolerne den 4. februar 2014. Skolerne kan tilmelde sig konkurrencen frem til den 17. januar 2014. Konkurrencerne annonceres på Klassikerforeningens hjemmeside, på EMU og i Logos.

Økonomi

Foreningens økonomi er sund og stabil. Fra dette skoleår er bogholderiet overgået til Dansklærerforeningens Hus, hvortil henvendelser om kontingent, adresseændringer og lignende skal rettes fremover.

Klassikerfonden

Klassikerfonden har sammen med Ny Carlsberg Glyptotek stået for præmier til vindere af konkurrencerne i oldtidskundskab.

Efteruddannelse

I skoleåret 2012-13 er der afholdt en række kurser, dels Hald-kurset på Haraldskær i Vejle, hvor de skriftlige opgaver for latin og græsk A blev evalueret. Igen i 2013 afholdtes Hald-kursus i Vejle. Foruden evalueringen af de skriftlige opgaver i latin og græsk beskæftigede kurset sig med SRP og bedømmelseskriterierne for opgaven. Desuden holdt Bo Tao Michaelis et oplæg om Odysseus og James Joyce’s Ulysses og Minna Skafte-Jensen holdt oplæg om Homer som mundtlig poesi.

I efteråret 2012 blev der afholdt kursus på Favrskov Gymnasium om IKT-redskaber i undervisningen i de klassiske fag. Det er et område, der fortsat vil blive prioriteret i efteruddannelsestilbud; bl.a. vil det være på dagsordenen ved lokalmøderne i 2014.

I forbindelse med generalforsamlingen 2012 afholdtes et kursus om nye bøger på Gefion gymnasium. Rasmus Gottschalk fortalte om sit arbejde med AP-bogen, Sprogenes Verden, der udkom i foråret 2013; Johnny Thiedecke fortalte om sin bog Syng Gudinde; Jens Refslund Poulsen fortalte om Paideia, Grundbog til Oldtidskundskab, der udkom i sommeren 2012, og Marcel Lysgaard Lech fortalte om sin og Christian Dahls oversættelse af Aischylos’ tragedie, Syv mod Theben.

I marts 2013 blev der afholdt et internatkursus, Storm på Olympen, i stil med tidligere års kursus om filosofi og epos. Denne gang var temaet den græske tragedie, og kurset var arrangeret af Rasmus Stobbe og Allan Uhre Hansen fra Svendborg Gymnasium. Den 6.-7. marts 2014 er der igen planlagt et internatkursus, der denne gang vil fokusere på genren komedie. Rasmus og Allan er igen arrangører, og de takkes begge for deres store og spændende arbejde med at arrangere kurserne.

I foråret 2013 har der været afholdt en række lokalmøder om de udviklingsprojekter, som Klassikerforeningen har stået for, og som er blevet afsluttet i de senere år. Det er lykkedes at få afholdt lokalmøder i alle regioner, idet Syd- og Sønderjylland og Fyn slog sig sammen, så der i alt blev afholdt fire møder. Der er planlagt lignende lokalmøder i foråret 2014. Ud over muligheden for at formidle udviklingsprojekter, der sætter nogle rammer for, hvor det didaktiske fokus bevæger sig hen i de klassiske fag, mener bestyrelsen også, at det er betydningsfuldt, at medlemmerne får mulighed for at mødes og skabe stærke faglige netværk på tværs af skolerne. Derfor vil bestyrelsen arbejde på, at det bliver en fast tradition, at der finder mindst et årligt møde sted i regionerne, og medlemmerne opfordres til at møde talstærkt op og være med til at skabe et vidensgrundlag for, hvad der rører sig i de klassiske fag rundt omkring på skolerne.

I samarbejde med en række lærere med forskellige faglige baggrunde har Klassikerforeningen også stået for at annoncere et rejsekursus til Athen i september 2013. Der var tale om et tværfagligt rejsekursus, som derved har henvendt sig til lærere både i og uden for de klassiske fag men med arven efter antikken som udgangspunkt.

Samarbejde med andre organisationer

Klassikerforeningen har kontakt med en række organisationer. I Pædagogisk Samarbejdsudvalg (PS) holdes kontakten med GL og de øvrige faglige foreninger, og i Gymsprog arbejdes mere specifikt sammen med gymnasiets sprogfag. Her har vi især drøftet sproggruppens anbefalinger til en fremmedsprogsstrategi. En samlet strategi for fremmedsprogene er dog på nuværende tidspunkt skrinlagt af regeringen. Der har været afholdt møder i begge organisationer.

Klassikerforeningen er også repræsenteret i det faglige forum for de klassiske fag, hvor der afholdes møder to gange årligt. Internationalt er foreningen medlem af Euroclassica, og medlemmer af bestyrelsen har deltaget i konferencen i Vilnius i 2012 og i Lissabon i 2013. Her blev det planlagt, at Klassikerforeningen skal være vært for Euroclassica’s årlige konference og generalforsamling i 2014. Konferencen skal afholdes i København den 29.-31. august 2014.

Klassikerforeningen har derudover kontakt med Filologisk-historisk samfund, Latinlærerforeningen, Afstøbningssamlingens Venner, Antikkens Venner, Klassikernes Rejseforening, Klassisk Arkæologisk forening og studenterforeningerne på universiteterne.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.