Referat 2011

Klassikerforeningens generalforsamling, d. 10/11-2011

Referent: Mette Lindemann Pedersen

Klassikerforeningens generalforsamling blev afholdt torsdag den 10. november 2011, i år på Risskov Gymnasium.

Hans Gregersen blev valgt som dirigent og konstaterede indledningsvist, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt (i KfM nr.249, september 2011).

Gennemgang af formandens beretning

Foreningens formand, Jens Refslund Poulsen, indledte sin beretning med at sige, at de klassiske fag har haft et mindre turbulent år end de foregående år, idet der ikke har været så meget fokus på fagene fra politisk side.

I sin gennemgang af udvalgte punkter fra beretningen fremhævede formanden bl.a., at latindelen i AP ser ud til at virke mange steder, hvilket betyder, at der er grundlag for latin på højere niveauer og for klassiske studieretninger.

Desuden blev det påpeget, at der er kommet ny redaktion hos Klassikerforeningens meddelelser med Hans Gregersen i redaktørstolen. Det betyder bl.a. ændret grundstemning og nyt layout.

Endelig blev det nævnt, at der i det forløbne år har været en del udviklingsprojekter, særligt ifm. oldtidskundskabs toning i forhold til studieretning. Resultater vil blive tilgængelige på EMUen.

Kassererens beretning

Foreningens kasserer, Jesper Thomsen-Lemke, fremlagde årsregnskabet for 2010, der er godkendt af revisorerne Anne Lærke Rygg og Jens Vindkilde. Revisorerne bemærkede dog, at foreningen i 2010 kom ud med et underskud, dels pga. ekstraordinære merudgifter, og dels pga. et betydeligt fald på kontingentsiden, der både skyldes nedgang i medlemstal og administrative problemer, hvor nogle medlemmer ikke har modtaget girokort. Dette vil der blive rettet op på.

På vegne af Jonas Iuul fremlagde kassereren efterfølgende regnskabet for Kildehæfterne. Dette regnskab er godkendt uden bemærkninger, dog med en lille anmærkning vedr. et vigende salg.

Opstilling af kandidater

Christian Høgel og Sebastian Persson træder ud af bestyrelsen, og derfor havde bestyrelsen nyopstillet George Hinge (AU), lektor på klassisk filologi, og Mette Lindemann Pedersen (Favrskov Gymnasium), adjunkt med fransk, oldtidskundskab og latin. De blev begge valgt som medlemmer af bestyrelsen på generalforsamlingen.

Valg af revisorer

Anne Lærke Rygg og Jens Vindekilde genopstiller og genvælges som foreningens revisorer.

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen fandt ingen grund til at ændre kontingentsatsen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.