FORMANDSBERETNING 2010

Der går ikke et år uden blæst om de klassiske fag. Sidste år var det oldtidskundskab, der stod for skud, og i løbet af de seneste måneder har der – især i pressen – været heftig debat om småfagenes fremtid ved universiteterne. Under denne debat kunne man læse, at også latin og græsk indgik i universiteternes overvejelser om en reduktion og/eller omlægning af fagudbuddet. Klassikerforeningen har i den forbindelse rettet henvendelse til både Københavns, Aarhus og Syddansk Universitet og gjort opmærksom på, at efterspørgslen på kandidater, der kan undervise i især latin og oldtidskundskab i gymnasiet, er stor og vil i de kommende år blive endnu større. Derfor bør universiteterne arbejde på at øge søgningen til de klassiske studier frem for at begrænse studiemulighederne.

Under debatten har det heldigvis været opmuntrende at kunne læse Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen udtalelse: ”Både latin og græsk er vigtige kulturbærende fag, som selvfølgelig skal udbydes på flere universiteter. Jeg synes også, vi skal være bedre til at forklare de unge om alle de områder, hvor latin kan bruges efter endt uddannelse” (Kristeligt Dagblad 05.11.2010). Et sådant udtalelse om de klassiske fags stilling på universiteterne peger positivt fremad frem for at se reduktivt tilbage, og Klassikerforeningen opfordrer universiteterne og videnskabsministeren til i fællesskab at følge op på den succeshistorie, som de klassiske fag i gymnasiet efterhånden kan fortælle.

Fagene

Oldtidskundskab

I kølvandet på evalueringen af gymnasiereformen er læreplanerne for gymnasiets fag blevet reviderede. For de klassiske fags vedkommende er der tale om få og mindre ændringer. Den væsentligste ændring i læreplanen for oldtidskundskab er, at der i kunstsøjlen kan vælges mellem 2 områder: arkitektur og kunst (imod tidligere 3: arkitektur, skulptur og maleri). ”Kunst” vil på denne måde kunne omfatte både skulptur og maleri og give mulighed for at anlægge et naturligt helhedssyn på den antikke skulpturs og det antikke maleris fælles udvikling og efterliv. Klassikerforeningen har som nævnt under punktet ”Efteruddannelse” afholdt 2 kurser i henh. Århus og København, der havde til formål at give inspiration og ideer til undervisningen i netop ”kunst” – efter den nye læreplan. Den reviderede læreplan i oldtidskundskab gælder for elever, der påbegynder deres gymnasieforløb efter 1. august 2010, men kan – efter rektors godkendelse – træde i kraft for elever i 2g og 3g allerede i dette skoleår. I det kommende år er det bestyrelsens intention gennem kurser og udviklingsarbejde at sætte særligt fokus på perspektivteksterne i oldtidskundskab.

Latin i ap

Latindelen i almen sprogforståelse fungerer godt som det naturlige grammatiske eksempelsprog i forhold til almendelen, som det iflg. læreplanen skal være. Samtidig er det glædeligt, at så mange elever gennem latindelen får øjnene op for en ny verden med masser af sproglige og kulturhistoriske perspektiver, så almen sprogforståelse som samlet forløb kommer til at blive en af grundforløbets vigtigste trædesten – på vej mod det videre studieretningsforløb. Studieretningsforløbet hvor eleverne forhåbentlig har fået masser af lyst til og mod på at gå ombord i både de moderne fremmedsprog og de klassiske sprog. I det kommende år vil bestyrelsen gennem kurser og udviklingsarbejde sætte særligt fokus på samarbejdet og synergien mellem latindelen og almendelen i almen sprogforståelse.

Latin på C- og B-niveau

Det er meget glædeligt, at der på flere og flere gymnasier findes latin på C-niveau. På landsplan er der tale om mere end 30 oprettede hold i gennemsnit per skoleår, hvilket er en mangedobling af antallet i forhold til de første år efter reformen i 2005. Og tallet ser ud til at være i konstant stigning. Årsagen til udviklingen skal givetvis findes i den gode og inspirerende undervisning, der leveres i latindelen i ap rundt omkring på gymnasierne, og som giver eleverne lyst til at stifte nærmere bekendtskab med Europas fælles fortid, sprog og kulturarv. På nogle gymnasier er latinholdene knyttet til en studieretning, men lige så ofte er holdene sammensat som almindelige valgfag uden for studieretning – somme tider endda på B-niveau – hvilket i visse tilfælde undtager eleverne fra at skulle hæve et naturvidenskabeligt fag til B-niveau (hvis latin C er 4. fremmedsprog) eller tillader eleverne at vælge matematik på B-niveau i stedet for et naturvidenskabeligt fag (hvis latin C eller et moderne fremmesprog er 3. sprog).

Latin og græsk på A-niveau

Der er i alt 15 gymnasier, der i år har udbudt latin og græsk på A-niveau. Langt de fleste med kombinationen latin og græsk som studieretningsfag. Af disse er der oprettet 10 studieretninger, hvilket omtrent er en fordobling i forhold til det første reformår i 2005, ligesom det kan konstateres, at antallet af elever med græsk på A-niveau er det samme som før reformen. Klassikerstudieretningerne med latin og græsk på A-niveau modtager et særligt tilskud fra Undervisningsministeriet, der udløses, hvis et gymnasium opretter en klassikerstudieretning med mindst 7 elever. Der er således tale om en svag stigning i antallet af især udbudte klassikerstudieretninger, og der er grund til at glæde sig over, at ikke blot eleverne, men også gymnasierne kan se masser af spændende perspektiver i at beskæftige sig med antikken.

Foreningen

Bestyrelsen

Klassikerforeningens bestyrelse har i 2010 bestået af Christian Høgel, Jesper Thomsen Lemke, Tove Niclasen, Susan Hansen Riis, Jean Christensen, Sebastian Persson og Jens Refslund Poulsen.  Sebastian Persson blev valgt ind som nyt medlem, mens de øvrige blev genvalgt. Ved bestyrelsesmødet i januar 2010 konstituerede bestyrelsen sig med Jens Refslund Poulsen som formand og Jesper Thomsen Lemke som kasserer. Den øvrige fordeling blev bragt i Klassikerforeningens Meddelelser nr. 243 og kan desuden findes på EMU.

Ved det konstituerende møde i sagde foreningen farvel til et medlem af bestyrelsen: Anne Granum-Jensen. Anne Granum-Jensen har lagt et engageret og samvittighedsfuldt arbejde i bestyrelsen og skal have stor tak for sin indsats.

Lokalstrukturen

Sidste år påbegyndte vi arbejdet med at omlægge strukturen for de respektive lokalområder. I stedet for de tidligere 10 lokalområder er der nu fem større områder. Navnene på de nye lokalformænd og – kvinder er nu:

Nordjylland: Regina Hansen, Aalborg Katedralskole.

Midtjylland: Birgit Lund Eriksen, Herning Gymnasium, og Knud Rygaard, Århus Statsgymnasium.

Sydjylland: Daisy Nørtoft Jensen, Varde Gymnasium, og Susan Hansen Riis, Tønder Gymnasium.

Fyn: Rasmus Stobbe, Svendborg Gymnasium.

Sjælland: Poul Erik Kluge, Christianshavn Gymnasium.

Kontaktoplysninger til de nye lokalformænd kan snarest findes på EMU og på klassikerforeningens nye hjemmeside.

Økonomi

Foreningens økonomi er sund og stabil.

Klassikerfonden

I 2010 har Klassikerfonden uddelt præmiesummer til vinderne af oldkonkurrencen (læs herom på http://www.emu.dk/gym/fag/kl/diverse/2010/vinderne.html). Ekstraordinært er Klassikerforeningen i år trådt til med en præmie til vinderen af årets græskkonkurrence, da Det Græske Undervisningsministerium måtte aflyse præmieuddelingerne i år. Præmien i græskkonkurrencen svarer til hovedpræmien i oldkonkurrencen, dvs. 5.000 kr., i form af et rejsegavekort.

Klassikerforeningens Meddelelser

Klassikerforeningens Meddelelser er Klassikerforeningens medlemsblad. Klassikerforeningen udkommer 4 gange om året og rummer meddelelser fra bestyrelsen, fagkonsulenten, artikler, anmeldelser, debatindlæg m.m. af relevans for foreningens medlemmer.

Redaktionen har i det forløbne år bestået af Erik Kristensen (ansvarshavende redaktør), Daisy Nørtoft Jensen (annoncer), Kai Verner Nielsen (anmeldelser), Thomas Haunstrup og Allan Uhre Hansen. Susan Hansen Riis er bestyrelsens kontaktperson til Meddelelser.

Klassikerforeningens Kildehæfter

I 2010 har Klassikerforeningens Kildehæfter udgivet hæfterne ”Epos” af Lene Andersen og ”Breve fra Seneca” af Hans Gregersen og Keld Commerau. Redaktionen består af Jonas Iuul, Lise Lysholt Hansen, Margit Kiil Jørgensen og Helle Gjellerup. Jesper Thomsen Lemke er bestyrelsens kontaktperson til Kildehæfter.

Udviklingsprojekter

I 2010 har Klassikerforeningen søsat to udviklingsprojekter med midler fra UVM. Det ene projekt ”Samarbejdet mellem almendelen og latindelen i almen sprogforståelse” har til formål at styrke samarbejdet mellem latindelen og almendelen i AP. Ud fra en stokastisk udvælgelsesprocess er der blevet udvalgt tre par, en latinlærer og en almenlærer, som hver har haft til opgave at give et bud på undervisningsforløb, der forsøger at behandle de to dele af AP som et hele. Gruppen vil mødes i november og december og diskutere og evaluere de forskellige forløb, og i slutningen af januar vil slutresultatet blive publiceret på EMUen. I det andet projekt ”Toning af naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og sprogligt-humanistiske studieretninger med udgangspunkt i fællesfaget oldtidskundskab” udvikles i 3 arbejdsgrupper forløbsplaner og materiale med særligt henblik på at tone undervisningen i oldtidskundskab i henholdsvis naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig og sproglig-humanistisk retning. Undervisningsmaterialet tilrettelægges og udvælges således, at elevernes bevidsthed om og oplevelse af at gå på en bestemt studieretning vil kunne udvides til også at omfatte fællesfaget oldtidskundskab, som på denne måde i et eller flere undervisningsforløb vil kunne tones i den faglige retning, som den pågældende studieretning lægger op til. Også materialet fra dette udviklingsprojekt vil blive publiceret på EMU.

Konkurrencer

Græsk: Det Græske Undervisningsministerium udskrev og afholdt også i år den efterhånden traditionsrige internationale græskkonkurrence for gymnasieelever. Fra Danmark deltog de fleste gymnasier med latin og græsk på A-niveau, og dette års danske vinder blev Louise Fuglsang Christensen fra Nørresundby Gymnasium og HF, der sammen med flere af de andre danske deltagere klarede sig imponerende flot i den vanskelige konkurrence. Opgaven tog i år udgangspunkt i uddrag af Euripides’ tragedie Ifigenia i Aulis. Desværre måtte Det Græske Undervisningsministerium pga. akutte økonomiske besparelser aflyse præmieoverrækkelsen i Athen, hvortil ellers den vindende elev og dennes græsklærer inviteres. Klassikerfonden har – som et plaster på såret – sponsoreret et rejsegavekort til Louise Fuglsang Christensen, så hun alligevel kan komme til Athen.

Latin: Klassikerforeningen udskrev og afviklede for anden gang en latinkonkurrence for elever i 2g med latin på A-niveau. Opgaven tog i år udgangspunkt i et Cicero-brev, hvortil der stilledes både sproglige og indholdsmæssige spørgsmål. Vinderen blev Sophus Umberto Søndergaard Helle fra Østre Borgerdyd Gymnasium, der vandt en rejse til Rom for at deltage i Academia Latina, der arrangeres af Euroclassica. Academia Latina blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger, og vinderen fik i stedet af ”Ernst Andersen og Tove Dobel Andersens Fond” sponsoreret en rejse til Rom.

Oldtidskundskab: Klassikerforeningen udskrev for første gang i 2010 i samarbejde med Klassikerfonden en essay-konkurrence for alle elever i gymnasieskolen med oldtidskundskab. Temaet for essayet var ”Mit møde med Antikken”, og foreningen modtog 28 bidrag fra hele landet. De viste en meget forskelligartet tilgang til emnet, men alle var de præget af elevernes dybe interesse for og fascination af den klassiske oldtid. En priskomité bestående af Jarl Damgaard fra UVM, Henrik Holm fra Den Kongelige Afstøbningssamling og Kirstine Bøggild-Johannsen fra Thorvaldsens Museum bedømte de indsendte essays og valgte 3 vindere, som ved en reception på Den Kongelige Afstøbningssamling fik overrakt deres præmier, bestående af 5.000 kr. til vinderen og boggaver til anden- og tredjepladsen.

Efteruddannelse

Skoleårets første kursus ”Det romerske Spanien” d. 1.-6. september afvikledes i samarbejde med Euroclassicas årlige konference og generalforsamling, som i år fandt sted i Madrid. Fra Danmark deltog fire af Klassikerforeningens medlemmer, der i løbet af det intensive program deltog i workshops om bl.a. skrivning og kosmetik i antikken, der alle var udviklet af spanske gymnasielærere til brug i undervisningen i de klassiske fag. Desuden deltog deltagerne i en række udflugter til arkæologiske sites i omegnen af Madrid og overværede sågar en opførelse af Sofokles’ tragedie Elektra i det antikke teater i Segobriga.

Det årlige kursus for lærere i latin og græsk på A-niveau, det såkaldte ”Haldkursus”, havde sidste år så mange tilmeldinger, at foreningen var på nippet til at skulle afvise folk på grund af pladsmangel. Af den årsag blev dette års ”Haldkursus” d. 10.-11. september afviklet på Ry Park Hotel i stedet for på Haraldskær ved Vejle. Årets fokus var begynderundervisning i latin og græsk (indhold, progression og didaktik), samt den sædvanlige evaluering af årets skriftlige eksaminer i græsk og latin.

I oktober udbød foreningen tre endagskurser i forbindelse med læreplansændringer i kunstsøjlen i oldtidskundskab i henholdsvis Århus d. 6. oktober, Odense d. 7. oktober og København d. 8. oktober. Kurset i Odense blev aflyst på grund af for få tilmeldinger, men deltagerne havde i stedet for mulighed for at tilmelde sig i enten Århus eller København, hvor kurserne blev afholdt. Begge steder informerede fagkonsulent Susanne Høeg først om læreplansændringerne, hvorefter foredragsholderne docent Jacob Isager (SDU Odense) og lektor Poul Pedersen (SDU Odense) præsenterede mulige vinkler på kunstundervisningen i oldtidskundskab efter læreplansændringen, og der blev rundet af med en lille workshop, forestået af fagkonsulent Susanne Høeg og bestyrelsesmedlem Tove Niclasen.

Det udbudte kursus ”Samarbejde i sprogstudieretninger”, som foreningen havde annoceret til d. 3. november i samarbejde med Aarhus Universitet og i forlængelse af et af sidste års udviklingsprojekter, blev desværre aflyst pga. meget få tilmeldinger. Kursets formål var – som titlen antyder – at indkredse områder, hvor sprogfagene i gymnasiet kan samarbejde.

I forbindelse med den årlige generalforsamling d. 12. november, afholdes kurset ”Nye bøger i old”, hvor forskellige lærebøger til oldtidskundskab præsenteres af forfatterne gennem oplæg og workshops. Kurset afholdes ligesom generalforsamlingen på Syddansk Universitet i Odense.

I januar 2011 udbyder foreningen endags-kurset ”IKT i undervisningen i oldtidskundskab, latin og græsk” i henh. Århus (d. 21. januar 2011, Risskov Gymnasium) og København (d. 28. januar 2011, Nærum Gymnasium). Kurset vil introducere undervisere i oldtidskundskab, græsk og latin til forskellige ikt-redskaber, man kan bruge i undervisningen, fx video-podcasts, wiki, E-tavler, diskussionsforum, mm. Arbejdsformen vil veksle mellem oplæg og gruppearbejde. Underviser begge steder: cand. mag. i klassisk filologi og master i IKT og læring Chresteria Neutzsky-Wulff.

Skoleårets sidste kursus ”Det antikke epos” afholdes som internatkursus i Vejle d. 4.-5. marts 2011. Lene Andersen vil, med udgangspunkt i sit nye eposhæfte udgivet af Klassikerforeningens Kildehæfter, give en introduktion til det antikke epos fra Homer over Apollonios Rhodios og Vergil til det senantikke epos. Arbejdsformen er foredrag og gruppearbejde. Undervisere: Lene Andersen m.fl.

Samarbejde med andre organisationer og foreninger

Klassikerforeningen samarbejder med en række beslægtede organisationer og foreninger. Kontakten til de øvrige faglige foreninger går først og fremmest gennem Pædagogisk Samarbejdsudvalg og Gymsprog i GL-regi. Euroclassica er omtalt ovenfor i forbindelse med kurset ”Det romerske Spanien” og udgør foreningens kontaktflade til de klassiske fag i de øvrige europæiske lande. Foreningen holder desuden kontakt til Filologisk-historisk samfund, Latinlærerforeningen, Afstøbningssamlingens Venner, Antikkens Venner, Klassikernes Rejseforening, Klassisk Arkæologisk Forening, samt ikke mindst studenterforeningerne på universiteterne.

”ja-til-sprog” er navnet på et forholdsvis nystartet netværk, som foreningen ligesom andre gymnasiesprogforeninger, institutioner og organisationer også er tilmeldt. Netværket administreres af Dansk Industri og er vært for en række konferencer og møder, der skal belyse forskellige aspekter af diskussionen om, hvordan sprogfagene styrkes i uddannelsessystemet. Foreningen har et såkaldt firmamedlemskab af dette netværk, hvorfor foreningens medlemmer gratis vil kunne deltage i netværkets arrangementer.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.